Vol 37, No 7 (July 2016): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Ketamine use in current clinical practice   Pages (865-872)
Mei Gao, Damoon Rejaei, Hong Liu

Original Articles

Activation of Wnt3a signaling promotes myogenic differentiation of mesenchymal stem cells in mdx mice   Pages (873-881)
Yan-chang Shang, Shu-hui Wang, Fu Xiong, Fu-ning Peng, Zhen-shan Liu, Jia Geng, Cheng Zhang
Associations of CYP3A4, NR1I2, CYP2C19 and P2RY12 polymorphisms with clopidogrel resistance in Chinese patients with ischemic stroke   Pages (882-888)
Rui Liu, Zi-yi Zhou, Yi-bei Chen, Jia-li Li, Wei-bang Yu, Xin-meng Chen, Min Zhao, Yuan-qi Zhao, Ye-feng Cai, Jing Jin, Min Huang
MicroRNA-124 negatively regulates LPS-induced TNF-α production in mouse macrophages by decreasing protein stability   Pages (889-897)
Yang Sun, Zhen Qin, Qi Li, Jing-jing Wan, Ming-he Cheng, Peng-yuan Wang, Ding-feng Su, Jian-guang Yu, Xia Liu
Post-transcriptional modulation of protein phosphatase PPP2CA and tumor suppressor PTEN by endogenous siRNA cleaved from hairpin within PTEN mRNA 3′UTR in human liver cells   Pages (898-907)
Yu-en Gao, Yuan Wang, Fu-quan Chen, Jin-yan Feng, Guang Yang, Guo-xing Feng, Zhe Yang, Li-hong Ye, Xiao-dong Zhang
Bufalin derivative BF211 inhibits proteasome activity in human lung cancer cells in vitro by inhibiting β1 subunit expression and disrupting proteasome assembly   Pages (908-918)
Peng Sun, Li-xing Feng, Dong-mei Zhang, Miao Liu, Wang Liu, Tian Mi, Wan-ying Wu, Bao-hong Jiang, Min Yang, Li-hong Hu, De-an Guo, Xuan Liu
Activation of p53 contributes to pseudolaric acid B-induced senescence in human lung cancer cells in vitro   Pages (919-929)
Guo-dong Yao, Jing Yang, Qiang Li, Ye Zhang, Min Qi, Si-miao Fan, Toshihiko Hayashi, Shin-ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Takashi Ikejima
Preclinical PK/PD model for combined administration of erlotinib and sunitinib in the treatment of A549 human NSCLC xenograft mice   Pages (930-940)
Jing-yun Li, Yu-peng Ren, Yin Yuan, Shuang-min Ji, Shu-pei Zhou, Li-jie Wang, Zhen-zhen Mou, Liang Li, Wei Lu, Tian-yan Zhou
Silibinin and indocyanine green-loaded nanoparticles inhibit the growth and metastasis of mammalian breast cancer cells in vitro   Pages (941-949)
Hui-ping Sun, Jing-han Su, Qing-shuo Meng, Qi Yin, Zhi-wen Zhang, Hai-jun Yu, Peng-cheng Zhang, Si-ling Wang, Ya-ping Li
Tubeimoside-1 induces oxidative stress-mediated apoptosis and G0/G1 phase arrest in human prostate carcinoma cells in vitro   Pages (950-962)
Jing-bo Yang, Muhammad Khan, Yang-yang He, Min Yao, Yong-ming Li, Hong-wen Gao, Tong-hui Ma
Identification of the anti-tumor activity and mechanisms of nuciferine through a network pharmacology approach   Pages (963-972)
Quan Qi, Rui Li, Hui-ying Li, Yu-bing Cao, Ming Bai, Xiao-jing Fan, Shu-yan Wang, Bo Zhang, Shao Li
Phenylphthalazines as small-molecule inhibitors of urea transporter UT-B and their binding model   Pages (973-983)
Jian-hua Ran, Min Li, Weng-Ieong Tou, Tian-luo Lei, Hong Zhou, Calvin Yu-Chian Chen, Bao-xue Yang
NMR-based platform for fragment-based lead discovery used in screening BRD4-targeted compounds   Pages (984-993)
Jun-lan Yu, Tian-tian Chen, Chen Zhou, Fu-lin Lian, Xu-long Tang, Yi Wen, Jing-kang Shen, Ye-chun Xu, Bing Xiong, Nai-xia Zhang
Population pharmacokinetic modeling and simulation of huperzine A in elderly Chinese subjects   Pages (994-1001)
Lei Sheng, Yi Qu, Jing Yan, Gang-yi Liu, Wei-liang Wang, Yi-jun Wang, Hong-yi Wang, Meng-qi Zhang, Chuan Lu, Yun Liu, Jing-yin Jia, Chao-ying Hu, Xue-ning Li, Chen Yu, Hong-rong Xu
Ciprofloxacin blocked enterohepatic circulation of diclofenac and alleviated NSAID-induced enteropathy in rats partly by inhibiting intestinal β-glucuronidase activity   Pages (1002-1012)
Ze-yu Zhong, Bin-bin Sun, Nan Shu, Qiu-shi Xie, Xian-ge Tang, Zhao-li Ling, Fan Wang, Kai-jing Zhao, Ping Xu, Mian Zhang, Ying Li, Yang Chen, Li Liu, Lun-zhu Xia, Xiao-dong Liu