Vol 36, No 12 (December 2015): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Toll-like receptors: potential targets for lupus treatment   Pages (1395-1407)
Yan-wei WU, Wei TANG, Jian-ping ZUO
A new trend to determine biochemical parameters by quantitative FRET assays   Pages (1408-1415)
Jia-yu LIAO, Yang SONG, Yan LIU

Original Article

Brain protection against ischemic stroke using choline as a new molecular bypass treatment   Pages (1416-1425)
Xin JIN, Ru-huan WANG, Hui WANG, Chao-liang LONG, Hai WANG
Carvacrol protects neuroblastoma SH-SY5Y cells against Fe2+-induced apoptosis by suppressing activation of MAPK/JNK-NF-κB signaling pathway   Pages (1426-1436)
Zhen-wen CUI, Zheng-xing XIE, Bao-feng WANG, Zhi-hong ZHONG, Xiao-yan CHEN, Yu-hao SUN, Qing-fang SUN, Guo-yuan YANG, Liu-guan BIAN
Formation of aversive memories associated with conditioned drug withdrawal requires BDNF expression in the amygdala in acute morphine-dependent rats   Pages (1437-1443)
Yun-yue JU, Jian-dong LONG, Yao LIU, Jing-gen LIU
The new antihypertensive drug iptakalim activates ATP-sensitive potassium channels in the endothelium of resistance blood vessels   Pages (1444-1450)
Su-yang WANG, Wen-yu CUI, Hai WANG
Effects of neferine on Kv4.3 channels expressed in HEK293 cells and ex vivo electrophysiology of rabbit hearts   Pages (1451-1461)
Chen WANG, Yu-fang CHEN, Xiao-qing QUAN, Huan WANG, Rui ZHANG, Jun-hua XIAO, Jia-ling WANG, Cun-tai ZHANG2, Ji-zhou XIANG, Qiang TANG
Isoflavones and phytosterols contained in Xuezhikang capsules modulate cholesterol homeostasis in high-fat diet mice   Pages (1462-1472)
Dong FENG, Jian-guo SUN, Run-bin SUN, Bing-chen OU-YANG, Lan YAO, Ji-ye AA, Fang ZHOU, Jing-wei ZHANG, Jian ZHANG, Guang-ji WANG
ROS activates JNK-mediated autophagy to counteract apoptosis in mouse mesenchymal stem cells in vitro   Pages (1473-1479)
Guan-yu LIU, Xiao-xue JIANG, Xin ZHU, Wei-yang HE, You-lin KUANG, Ke REN, Yong LIN, Xin GOU
Regulation of PP2Cm expression by miRNA-204/211 and miRNA-22 in mouse and human cells   Pages (1480-1486)
Bang-fen PAN, Chen GAO, Shu-xun REN, Yi-bin WANG, Hai-peng SUN, Mei-yi ZHOU
Sirt1 is involved in decreased bone formation in aged apolipoprotein E-deficient mice   Pages (1487-1496)
Wei HONG, Xiao-ya XU, Zhao-hui QIU, Jian-jun GAO, Zhan-ying WEI, Li ZHEN, Xiao-li ZHANG, Zhi-bing YE
Inverse relationship between serum osteocalcin levels and nonalcoholic fatty liver disease in postmenopausal Chinese women with normal blood glucose levels   Pages (1497-1502)
Yu-qi LUO, Xiao-jing MA, Ya-ping HAO, Xiao-ping PAN, Yi-ting XU, Qin XIONG, Yu-qian BAO, Wei-ping JIA
Platycodin D induces apoptosis and triggers ERK- and JNK-mediated autophagy in human hepatocellular carcinoma BEL-7402 cells   Pages (1503-1513)
Ting LI, Xiao-huang XU, Zheng-hai TANG, Ya-fang WANG, Chung-hang LEUNG, Dik-lung MA, Xiu-ping CHEN, Yi-tao WANG, Yi CHEN, Jin-jian LU
Anticancer bioactive peptides suppress human colorectal tumor cell growth and induce apoptosis via modulating the PARP-p53-Mcl-1 signaling pathway   Pages (1514-1519)
Li-ya SU, Ying-xu SHI, Mei-rong YAN, Yaguang XI, Xiu-lan SU
Isomer-selective distribution of 3-n-butylphthalide (NBP) hydroxylated metabolites, 3-hydroxy-NBP and 10-hydroxy-NBP, across the rat blood-brain barrier   Pages (1520-1527)
Xing-xing DIAO, Kan ZHONG, Xiu-li LI, Da-fang ZHONG, Xiao-yan CHEN
Preclinical pharmacokinetics of TPN729MA, a novel PDE5 inhibitor, and prediction of its human pharmacokinetics using a PBPK model   Pages (1528-1536)
Zhi-wei GAO, Yun-ting ZHU, Ming-ming YU, Bin ZAN, Jia LIU, Yi-fan ZHANG, Xiao-yan CHEN, Xue-ning LI, Da-fang ZHONG