Vol 36, No 5 (May 2015): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Pharmacogenomics and personalized medicine: a review focused on their application in the Chinese population   Pages (535-543)
Wen-ying Shu, Jia-li Li, Xue-ding Wang, Min Huang

Original Article

Curcumin inhibits appoptosin-induced apoptosis via upregulating heme oxygenase-1 expression in SHSY5Y cells   Pages (544-552)
Kun-mu Zheng, Jing Zhang, Cui-lin Zhang, Yun-wu Zhang, Xiao-chun Chen
Atorvastatin prevents Aβ oligomer-induced neurotoxicity in cultured rat hippocampal neurons by inhibiting Tau cleavage   Pages (553–564)
Hai-juan Sui, Ling-ling Zhang, Zhou Liu, Ying Jin
Novel κ-opioid receptor agonist MB-1C-OH produces potent analgesia with less depression and sedation   Pages (565-571)
Le-sha Zhang, Jun Wang, Jian-chun Chen, Yi-min Tao, Yu-hua Wang, Xue-jun Xu, Jie Chen, Yun-gen Xu, Tao Xi, Xiao-wu Hu, Yu-jun Wang, Jing-gen Liu
The prolactin family hormones regulate vascular tone through NO and prostacyclin production in isolated rat aortic rings   Pages (572–586)
Carmen Gonzalez, Hector Rosas-hernandez, Brenda Jurado-manzano, Manuel Alejandro Ramirez-lee, Samuel Salazar-garcia, Pedro Pablo Martinez-cuevas, Aída Jimena Velarde-salcedo, Humberto Moralesloredo, Ricardo Espinosa-tanguma, Syed F Ali, Rafael Rubio
Echinacoside induces rat pulmonary artery vasorelaxation by opening the NO-cGMP-PKG-BKCa channels and reducing intracellular Ca2+ levels   Pages (587-596)
Xiang-yun Gai, Yu-hai Wei, Wei Zhang, Ta-na Wuren, Ya-ping Wang, Zhan-qiang Li, Shou Liu, Lan Ma, Dian-xiang Lu, Yi Zhou, Ri-li Ge
Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate ameliorates insulin resistance in non-alcoholic fatty liver disease mice   Pages (597–605)
Lu Gan, Zi-jun Meng, Ri-bo Xiong, Jin-qiang Guo, Xiao-cui Lu, Zhi-wei Zheng, Yan-ping Deng, Bing-de Luo, Fei Zou, Hua Li
Triptolide inhibits human breast cancer MCF-7 cell growth via downregulation of the ERα-mediated signaling pathway   Pages (606–613)
Han Li, Guo-feng Pan, Zhen-zhou Jiang, Jing Yang, Li-xin Sun, Lu-yong Zhang
Amiloride sensitizes human pancreatic cancer cells to erlotinib in vitro through inhibition of the PI3K/AKT signaling pathway   Pages (614–626)
Yuan-ting Zheng, Hui-ying Yang, Tao Li, Bei Zhao, Teng-fei Shao, Xiao-qiang Xiang, Wei-min Cai
Methylation and its role in the disposition of tanshinol, a cardiovascular carboxylic catechol from Salvia miltiorrhizaroots (Danshen)   Pages (627–643) Open
Dan-dan Tian, Wei-wei Jia, Xin-wei Liu, Dan-dan Wang, Jun-hua Liu, Jia-jia Dong, Li Li, Fei-fei Du, Fang Xu, Feng-qing Wang, Yan Sun, Yu-xing Huang, Mei-juan Li, Li-hong Hu, Yan Zhu, Xiu-mei Gao, Chuan Li, Jun-ling Yang
Associations of UDP-glucuronosyltransferases polymorphisms with mycophenolate mofetil pharmacokinetics in Chinese renal transplant patients   Pages (644–650)
Xiao-chun Xie, Jun Li, Hong-yang Wang, Hong-liang Li, Jing Liu, Qian Fu, Jia-wen Huang, Chen Zhu, Guo-ping Zhong, Xue-ding Wang, Ping-ping Sun, Min Huang, Chang-xi Wang, Jia-li Li