Vol 37, No 4 (April 2016): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

A new coumarin derivative, IMM-H004, attenuates okadaic acid-induced spatial memory impairment in rats   Pages (444-452)
Xiu-yun SONG, Ying-ying WANG, Shi-feng CHU, Jin-feng HU, Peng-fei YANG, Wei ZUO, Lian-kun SONG, Shuai ZHANG, Nai-hong CHEN
Pretreatment with low-dose gadolinium chloride attenuates myocardial ischemia/reperfusion injury in rats   Pages (453-462)
Min CHEN, Yuan-yuan ZHENG, Yun-tao SONG, Jing-yi XUE, Zheng-yang LIANG, Xin-xin YAN, Da-li LUO
Pretreatment with a combination of ligustrazine and berberine improves cardiac function in rats with coronary microembolization   Pages (463-472)
Ying ZHANG, Xiao-juan MA, Chun-yu GUO, Ming-ming WANG, Na KOU, Hua QU, Hui-min MAO, Da-zhuo SHI
Sildenafil ameliorates left ventricular T-tubule remodeling in a pressure overload-induced murine heart failure model   Pages (473-482)
Chun-kai HUANG, Bi-yi CHEN, Ang GUO, Rong CHEN, Yan-qi ZHU, William KUTSCHKE, Jiang HONG, Long-sheng SONG
Rutaecarpine ameliorates hyperlipidemia and hyperglycemia in fat-fed, streptozotocin-treated rats via regulating the IRS-1/PI3K/Akt and AMPK/ACC2 signaling pathways   Pages (483-496)
Xu-qiang NIE, Huai-hong CHEN, Jian-yong ZHANG, Yu-jing ZHANG, Jian-wen YANG, Hui-jun PAN, Wen-xia SONG, Ferid MURAD, Yu-qi HE, Ka BIAN
Specific interference shRNA-expressing plasmids inhibit Hantaan virus infection in vitro and in vivo   Pages (497-504) Open
Yuan-yuan LIU, Liang-jun CHEN, Yan ZHONG, Meng-xin SHEN, Nian MA, Bing-yu LIU, Fan LUO, Wei HOU, Zhan-qiu YANG, Hai-rong XIONG
Hyperoside induces both autophagy and apoptosis in non-small cell lung cancer cells in vitro   Pages (505-518)
Ting FU, Ling WANG, Xiang-nan JIN, Hai-juan SUI, Zhou LIU, Ying JIN
Sirolimus induces apoptosis and reverses multidrug resistance in human osteosarcoma cells in vitro via increasing microRNA-34b expression   Pages (519-529)
Yan Zhou, Rui-hua Zhao, Kuo-Fu Tseng, Kun-peng Li, Zhi-gang Lu, Yuan Liu, Kun Han, Zhi-hua Gan, Shu-chen Lin, Hai-yan Hu, Da-liu Min
Pharmacokinetics and disposition of monoterpene glycosides derived from Paeonia lactiflora roots (Chishao) after intravenous dosing of antiseptic XueBiJing injection in human subjects and rats   Pages (530-544)
Chen CHENG, Jia-zhen LIN, Li LI, Jun-ling YANG, Wei-wei JIA, Yu-hong HUANG, Fei-fei DU, Feng-qing WANG, Mei-juan LI, Yan-fen LI, Fang XU, Na-ting ZHANG, Olajide E. OLALEYE, Yan SUN, Jian LI, Chang-hai SUN, Gui-ping ZHANG, Chuan LI
Absorptive interactions of concurrent oral administration of (+)-catechin and puerarin in rats and the underlying mechanisms   Pages (545-554)
Hui-fang SU, Qing LIN, Xin-yi WANG, Yao FU, Tao GONG, Xun SUN, Zhi-rong ZHANG
Prediction of tacrolimus metabolism and dosage requirements based on CYP3A4 phenotype and CYP3A5*3 genotype in Chinese renal transplant recipients   Pages (555-560)
Xi LUO, Li-jun ZHU, Ning-fang CAI, Li-yun ZHENG, Ze-neng CHENG
Chronic administration of caderofloxacin, a new fluoroquinolone, increases hepatic CYP2E1 expression and activity in rats   Pages (561-570)
Li LIU, Ming-xing MIAO, Ze-yu ZHONG, Ping XU, Yang CHEN, Xiao-dong LIU