Vol 24, No 6 (June 2003): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Putative hAPN receptor binding sites in SARS_CoV spike protein.   Pages (481-488)
Xiao-Jing Yu, Cheng Luo, Jian-Cheng Lin, Pei Hao, You-Yu He, Zong-Ming Guo, Lei Qin, Jiong Su, Bo-Shu Liu, Yin Huang, Peng Nan, Chuan-Song Li, Bin Xiong, Xiao-Min Luo, Guo-Ping Zhao, Gang Pei, Kai-Xian Chen, Xu Shen, Jian-Hua Shen, Jian-Ping Zou, Wei-Zhong He, Tei-Liu Shi, Yang Zhong, Hua-Liang Jiang, Yi-Xue Li
Identification of probable genomic packaging signal sequence from SARS-CoV genome by bioinformatics analysis.   Pages (489-496)
Lei Qin, Bin Xiong, Cheng Luo, Zong-Ming Guo, Pei Hao, Jiong Su, Peng Nan, Ying Feng, Yi-Xiang Shi, Xiao-Jing Yu, Xiao-Min Luo, Kai-Xian Chen, Xu Shen, Jian-Hua Shen, Jian-Ping Zou, Guo-Ping Zhao, Tei-Liu Shi, Wei-Zhong He, Yang Zhong, Hua-Liang Jiang, Yi-Xue Li
A 3D model of SARS_CoV 3CL proteinase and its inhibitors design by virtual screening.   Pages (497-504)
Bin Xiong, Chun-Shan Gui, Xiao-Ying Xu, Cheng Luo, Jing Chen, Hai-Bin Luo, Li-Li Chen, Guo-Wei Li, Tao Sun, Chang-Ying Yu, Li-Duo Yue, Wen-Hu Duan, Jin-Kang Shen, Lei Qin, Tei-Liu Shi, Yi-Xue Li, Kai-Xian Chen, Xiao-Min Luo, Xu Shen, Jian-Hua Shen, Hua-Liang Jiang
Small envelope protein E of SARS: cloning, expression, purification, CD determination, and bioinformatics analysis.   Pages (505-511)
Xu Shen, Jian-Hua Xue, Chang-Ying Yu, Hai-Bin Luo, Lei Qin, Xiao-Jing Yu, Jing Chen, Li-Li Chen, Bin Xiong, Li-Duo Yue, Jian-Hua Cai, Jian-Hua Shen, Xiao-Min Luo, Kai-Xian Chen, Tei-Liu Shi, Yi-Xue Li, Geng-Xi Hu, Hua-Liang Jiang
Alzheimer-like phosphorylation of tau and neurofilament induced by cocaine in vivo.   Pages (512-518)
Shi-Jie Liu, Zheng-Yu Fang, Ying Yang, Heng-Mei Deng, Jian-Zhi Wang
Horizontal gene transfer-emerging multidrug resistance in hospital bacteria.   Pages (519-526)
Senka Dzidic, Vladimir Bedekovic
Iptkalim inhibits cocaine challenge-induced enhancement of dopamine levels in nucleus accumbens and striatum of rats by up-regulating Kir6.1 and Kir6.2 mRNA expression.   Pages (527-533)
Yun Liu, Hai-Rong He, Jian-Hua Ding, Bing Gu, Hai Wang, Gang Hu
High glucose enhance expression of matrix metalloproteinase-2 in smooth muscle cells.   Pages (534-538)
Feng Hao, Jin-De Yu
Activation of c-Jun and suppression of phospho-p44/42 were involved in diphenylhydantoin-induced apoptosis of cultured rat cerebellar granule neurons.   Pages (539-548)
Ling-Zhi Zhao, Xing-Wen Su, Yi-Jun Huang, Peng-Xin Qiu, Guang-Mei Yan
Characterization of cAMP accumulation mediated by three alpha1-adrenoceptor subtypes in HEK293 cells.   Pages (549-554)
Yao Song, Yan Huang, Er-Dan Dong, Qi-De Han, You-Yi Zhang
Ca2+ sparks evoked by depolarization of rat ventricular myocytes involve multiple release sites.   Pages (555-562)
Wei-Jin Zang, Xiao-Jiang Yu, Yi-Min Zang
Endothelin-1 promoted proliferation of vascular smooth muscle cell through pathway of extracellular signal-regulated kinase and cyclin D1.   Pages (563-568)
Ying-Min Zhang, Ke-Qiang Wang, Guo-Min Zhou, Ji Zuo, Jun-Bo Ge
Lipolysis and apoptosis of adipocytes induced by neuropeptide Y-Y5 receptor antisense oligodeoxynucleotides in obese rats.   Pages (569-575)
Hai-Xia Gong, Xi-Rong Guo, Li Fei, Mei Guo, Qian-Qi Liu, Rong-Hua Chen
Metabolism of SFZ-47 in chicken embryo by liquid chromatography-electrospray ion trap mass spectrometry.   Pages (576-580)
Qing-Guang Dong, Jing-Kai Gu, Da-Fang Zhong, J Paul Fawcett, Hui Zhou
Population pharmacokinetics of propofol in Chinese patients.   Pages (581-588)
Yu-Hong Li, Jian-Zhong Rui, Yong-Gang Zhou, Li-Qin Wang, Su-E Fu, Jian-Jun Yang, Fu-Kun Liu, Shu-Ya Hu, Quan Wen, Jian-Guo Xu
Pharmacokinetics and tissue distribution of iv injection of polyphase liposome-encapsulated cisplatin (KM-1) in rats.   Pages (589-592)
Shan Wang, Jie-Bo Mi, Yuan-Zong Li, Wen-Bao Chang, Yun-Xiang Si, Min-Zheng Zhao, Yun-Kun Zhao, Li-Ya Zhu, Guang Xu
A protein in pig spleen similar to immune suppressive protein of stress.   Pages (593-598)
Hong-Yan Fu, Jie Zhang, Gui-Feng Ding, Shao-Guang Fan
Effects of low doses of hydrochloride tetracycline on bone metabolism and uterus in ovariectomized rats.   Pages (599-604)
Qing-Nan Li, Bin Hu, Lian-Fang Huang, Yan Chen, Ling-Ling Weng, Hu Zheng, Huai-Qing Chen
Neurotoxicity and toxicokinetics of norfloxacin in conscious rats.   Pages (605-609)
Li-Rong Zhang, Yong-Ming Wang, Bin-Yan Chen, Neng-Neng Cheng
Antisense oligodeoxynucleotide inhibits vascular endothelial growth factor expression in U937 foam cells.   Pages (610-614)
Peng-Yuan Yang, Yao-Cheng Rui, You-Xin Jin, Tie-Jun Li, Yan Qiu, Li Zhang, Jie-Song Wang
Efficacy of Prostant on chronic prostatitis in 119 patients.   Pages (615-618)
Gang Xu, Yuan-Fang Zhang, Qiang Ding