Vol 34, No 3 (March 2013): Acta Pharmacologica Sinica

Perspective

hERG channel function: beyond long QT Pages(329–335) Open
Joseph J Babcock, Min Li

Review

Hypoxia-regulated microRNAs in human cancer Pages(336–341) Open
Guomin Shen, Xiaobo Li, Yong-feng Jia, Gary A Piazza, Yaguang Xi

Original Article

Living high training low induces physiological cardiac hypertrophy accompanied by down-regulation and redistribution of the renin-angiotensin system Pages(342–351)
Wei Shi, J Gary Meszaros, Shao-ju Zeng, Ying-yu Sun, Ming-xue Zuo
Apocynin attenuates oxidative stress and cardiac fibrosis in angiotensin II-induced cardiac diastolic dysfunction in mice Pages(352–359)
Yu-qiong Li, Xiao-bo Li, Shu-jie Guo, Shao-li Chu, Ping-jin Gao, Ding-liang Zhu, Wen-quan Niu, Nan Jia
Sphingosine-1-phosphate induces VEGF-C expression through a MMP-2/FGF-1/FGFR-1-dependent pathway in endothelial cells in vitro Pages(360–366)
Chi-hao Chang, Yuan-li Huang, Ming-kwang Shyu, Shee-uan Chen, Chih-hsin Lin, Tsai-kai Ju, JenHer Lu, Hsinyu Lee
Zeolite-based hemostat QuikClot releases calcium into blood and promotes blood coagulation in vitro Pages(367–372)
Jing Li, Wei Cao, Xiao-xing Lv, Li Jiang, Yue-jun Li, Wang-zhou Li, Shao-zong Chen, Xue-yong Li
Selective estrogen receptor modulator BC-1 activates antioxidant signaling pathway in vitro via formation of reactive metabolites Pages(373–379)
Bo-lan Yu, Zi-xin Mai, Xu-xiang Liu, Zhao-feng Huang
Assessment of the estrogenic activities of chickpea (Cicer arietinum L) sprout isoflavone extract in ovariectomized rats Pages(380–386)
Hai-rong Ma, Jie Wang, Hong-xue Qi, Yan-hua Gao, Li-juan Pang, Yi Yang, Zhen-hua Wang, Ming-jun Duan, Hua Chen, Xu Cao, Haji Akber Aisa
Long-term effects of alendronate on fracture healing and bone remodeling of femoral shaft in ovariectomized rats Pages(387–392)
Ling-jie Fu, Ting-ting Tang, Yong-qiang Hao, Ke-rong Dai
Strontium ranelate reduces cartilage degeneration and subchondral bone remodeling in rat osteoarthritis model Pages(393–402)
De-gang Yu, Hui-feng Ding, Yuan-qing Mao, Ming Liu, Bo Yu, Xin Zhao, Xiao-qing Wang, Yang Li, Guang-wang Liu, Shao-bo Nie, Shen Liu, Zhen-an Zhu
Norisoboldine alleviates joint destruction in rats with adjuvant-induced arthritis by reducing RANKL, IL-6, PGE2, and MMP-13 expression Pages(403–413)
Zhi-feng Wei, Xiao-lan Jiao, Ting Wang, Qian Lu, Yu-feng Xia, Zheng-tao Wang, Qing-long Guo, Gui-xin Chou, Yue Dai
BF02, a recombinant TNFR2 fusion protein, alleviates adjuvant arthritis by regulating T lymphocytes in rats Pages(414–423)
Shan-shan Song, Bei Huang, Qing-tong Wang, Yu-jing Wu, Jing-jing Fu, Yun-fang Zhang, Yan Chang, Jing-yu Chen, Hua-xun Wu, Di Wang, Ling-ling Zhang, Wei Wei
Betulinic acid regulates generation of neuroinflammatory mediators responsible for tissue destruction in multiple sclerosis in vitro Pages(424–431)
Jana Blaževski, Filip Petković, Miljana Momčilović, Reinhard Paschke, Goran N Kaluđerović, Marija Mostarica Stojković, Djordje Miljković
Co-delivery of ccl19 gene enhances anti-caries DNA vaccine pCIA-P immunogenicity in mice by increasing dendritic cell migration to secondary lymphoid tissues Pages(432–440)
Yan-hong Yan, Sheng-cai Qi, Ling-kai Su, Qing-an Xu, Ming-wen Fan
Design, synthesis and biological evaluation of bivalent ligands against A1–D1 receptor heteromers Pages(441–452)
Jian Shen, Lei Zhang, Wan-ling Song, Tao Meng, Xin Wang, Lin Chen, Lin-yin Feng, Ye-chun Xu, Jing-kang Shen