Vol 34, No 3 (March 2013): Acta Pharmacologica Sinica

Perspective

hERG channel function: beyond long QT   Pages (329–335) Open
Joseph J Babcock, Min Li

Review

Hypoxia-regulated microRNAs in human cancer   Pages (336–341) Open
Guomin Shen, Xiaobo Li, Yong-feng Jia, Gary A Piazza, Yaguang Xi

Original Article

Living high training low induces physiological cardiac hypertrophy accompanied by down-regulation and redistribution of the renin-angiotensin system   Pages (342–351)
Wei Shi, J Gary Meszaros, Shao-ju Zeng, Ying-yu Sun, Ming-xue Zuo
Apocynin attenuates oxidative stress and cardiac fibrosis in angiotensin II-induced cardiac diastolic dysfunction in mice   Pages (352–359)
Yu-qiong Li, Xiao-bo Li, Shu-jie Guo, Shao-li Chu, Ping-jin Gao, Ding-liang Zhu, Wen-quan Niu, Nan Jia
Sphingosine-1-phosphate induces VEGF-C expression through a MMP-2/FGF-1/FGFR-1-dependent pathway in endothelial cells in vitro   Pages (360–366)
Chi-hao Chang, Yuan-li Huang, Ming-kwang Shyu, Shee-uan Chen, Chih-hsin Lin, Tsai-kai Ju, JenHer Lu, Hsinyu Lee
Zeolite-based hemostat QuikClot releases calcium into blood and promotes blood coagulation in vitro   Pages (367–372)
Jing Li, Wei Cao, Xiao-xing Lv, Li Jiang, Yue-jun Li, Wang-zhou Li, Shao-zong Chen, Xue-yong Li
Selective estrogen receptor modulator BC-1 activates antioxidant signaling pathway in vitro via formation of reactive metabolites   Pages (373–379)
Bo-lan Yu, Zi-xin Mai, Xu-xiang Liu, Zhao-feng Huang
Assessment of the estrogenic activities of chickpea (Cicer arietinum L) sprout isoflavone extract in ovariectomized rats   Pages (380–386)
Hai-rong Ma, Jie Wang, Hong-xue Qi, Yan-hua Gao, Li-juan Pang, Yi Yang, Zhen-hua Wang, Ming-jun Duan, Hua Chen, Xu Cao, Haji Akber Aisa
Long-term effects of alendronate on fracture healing and bone remodeling of femoral shaft in ovariectomized rats   Pages (387–392)
Ling-jie Fu, Ting-ting Tang, Yong-qiang Hao, Ke-rong Dai
Strontium ranelate reduces cartilage degeneration and subchondral bone remodeling in rat osteoarthritis model   Pages (393–402)
De-gang Yu, Hui-feng Ding, Yuan-qing Mao, Ming Liu, Bo Yu, Xin Zhao, Xiao-qing Wang, Yang Li, Guang-wang Liu, Shao-bo Nie, Shen Liu, Zhen-an Zhu
Norisoboldine alleviates joint destruction in rats with adjuvant-induced arthritis by reducing RANKL, IL-6, PGE2, and MMP-13 expression   Pages (403–413)
Zhi-feng Wei, Xiao-lan Jiao, Ting Wang, Qian Lu, Yu-feng Xia, Zheng-tao Wang, Qing-long Guo, Gui-xin Chou, Yue Dai
BF02, a recombinant TNFR2 fusion protein, alleviates adjuvant arthritis by regulating T lymphocytes in rats   Pages (414–423)
Shan-shan Song, Bei Huang, Qing-tong Wang, Yu-jing Wu, Jing-jing Fu, Yun-fang Zhang, Yan Chang, Jing-yu Chen, Hua-xun Wu, Di Wang, Ling-ling Zhang, Wei Wei
Betulinic acid regulates generation of neuroinflammatory mediators responsible for tissue destruction in multiple sclerosis in vitro   Pages (424–431)
Jana Blaževski, Filip Petković, Miljana Momčilović, Reinhard Paschke, Goran N Kaluđerović, Marija Mostarica Stojković, Djordje Miljković
Co-delivery of ccl19 gene enhances anti-caries DNA vaccine pCIA-P immunogenicity in mice by increasing dendritic cell migration to secondary lymphoid tissues   Pages (432–440)
Yan-hong Yan, Sheng-cai Qi, Ling-kai Su, Qing-an Xu, Ming-wen Fan
Design, synthesis and biological evaluation of bivalent ligands against A1–D1 receptor heteromers   Pages (441–452)
Jian Shen, Lei Zhang, Wan-ling Song, Tao Meng, Xin Wang, Lin Chen, Lin-yin Feng, Ye-chun Xu, Jing-kang Shen