Vol 22, No 11 (November 2001): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Ethacrynic acid inhibits pancreatic exocrine secretion Pages(961-965)
Hong-Gang Yu, Hanne Klonowski-Stumpe
Stimulation of dopamine receptors inhibited Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase II activity in rat striatal slices Pages(966-970)
Xiao-Yu Hou, Fang-Ming Tang, Guang-Yi Zhang
Effect of tetrandrine on neutrophilic recruitment response to brain ischemia/reperfusion Pages(971-975)
Shi-Jie Liu, Shi-Wen Zhou, Chun-Sheng Xue
Analgesic effect of endomorphin-1 Pages(976-980)
Zheng-Hong Li, Li-Dong Shan, Xing-Hong Jiang, Shi-Yu Guo, Guang-Di Yu, Tadashi Hisamitsu, Qi-Zhang Yin
Analysis of binding domain and function of chimeric mu/kappa opioid receptors to ohmefentanyl stereoisomers Pages(981-985)
Ya-Ping Feng, Li-Wei Chen, De-He Zhou, Jie Chen, Xue-Jun Xu, Zhi-Qiang Chi
Inhibitory effect of jujuboside A on penicillin sodium induced hyperactivity in rat hippocampal CA1 area in vitro Pages(986-990)
Cai-Hua Shou, Jiang Wang, Xiao-Xiang Zheng, Dian-Wu Guo
Correlation between decrease of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity and hypokalemia induced by furosemide in rats Pages(991-996)
Bing Yao, Yin-Di Zhang, Jian-Ping Shen
Effects of microinjection of melatonin and its receptor antagonists into anterior hypothalamic area on blood pressure and heart rate in rats Pages(997-1002)
Chao-Nan Ding, Yin-Xiang Cao, Li Zhou, Da-Nian Zhu, Zhong-Yuan Shen, Min-Yi Fei, Ping Yu
Regulation of growth-regulated oncogene alpha expression by estrogen in human endothelial cells Pages(1003-1006)
Zhu-Bin Lei, Xiao-Yan Li, Bao-Cheng Wang, Yan-Feng Yang, Nai-Zhen You, Jun Sun
Cationic lipids enhanced cellular uptake and activity of bcl-2 antisense oligodeoxynucleotide G3139 in HL-60 cells Pages(1007-1012)
Yuan-Gui Zhu, Guang-Sheng Zhuo, Zhi-Zhe Chen, Xiao-Chuan Chen
Subcellular expression of UGT1A6 and CYP1A1 responsible for propofol metabolism in human brain Pages(1013-1017)
Shi-Hai Zhang, Qing Li, Shang-Long Yao, Bang-Xiong Zeng
Erianin induces apoptosis in human leukemia HL-60 cells Pages(1018-1022)
Yun-Man Li, Hai-Yan Wang, Guo-Qing Liu
Reversal effects of droloxifene on multidrug resistance in adriamycin-resistant K562 cell line Pages(1023-1027)
Jie Li, Liang-Zhong Xu, Jin-Juan Yao, Wei-Jian Guo, Peng Xia, Ying Chen
Role of Fas/FasL genes in azoospermia or oligozoospermia induced by testosterone undecanoate in rhesus monkey Pages(1028-1033)
Xin-Chang Zhou, Peng Wei, Zhao-Yuan Hu, Fei Gao, Ru-Jin Zou, Yi-Xun Liu
Mechanism of FK506-induced renal hypoperfusion and its reversion in rats Pages(1034-1038)
Jia-Cun Chen, Ping Ma
Dual function of human necrosis factor receptor 75 in cytotoxicity induced by human tumor necrosis factor alpha Pages(1039-1044)
Jia Fang, Fang Lu, Chang-Qing Chen
Lowering of sodium deoxycholate-induced nasal ciliotoxicity with cyclodextrins Pages(1045-1050)
Yi Zhang, Xin-Guo Jiang, Jie Yao
Nasal absorption enhancement of insulin by sodium deoxycholate in combination with cyclodextrins Pages(1051-1056)
Yi Zhang, Xin-Guo Jiang, Jie Yao