Vol 22, No 8 (August 2001): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Protective effect of ginsenoside Rg1 on dopamine-induced apoptosis in PC12 cells   Pages (673-678)
Xiao-Chun Chen, Yuan-Gui Zhu, Xiao-Zhong Wang, Li-An Zhu, Chun Huang
Effects and mechanisms of triacetylshikimic acid on platelet adhesion to neutrophils induced by thrombin and reperfusion after focal cerebral ischemia in rats   Pages (679-684)
Zhao-Zhong Chong, Qiu-Ping Xu, Jian-Ning Sun
Activation of p42/44 mitogen-activated protein kinase pathway in long-term potentiation induced by nicotine in hippocampal CA1 region in rats   Pages (685-690)
Jie Wang, Yuan-Bin Chen, Xiao-Nan Zhu, Ru-Zhu Chen
Quantitative design of optimal analgesic combination of acetaminophen, caffeine, and butalbital   Pages (691-696)
Qing-Shan Zheng, Xue-Wen Wang, Chang-Qing Gui, Rui-Yuan Sun
Effects of melittin on isolated papillary muscles of guinea pig   Pages (697-700)
Ying-Li Zhang, Shen Yang, Nian-Ci Shi, Ming-Hua Jiang
Effect of dipfluzine on L-type calcium current in guinea pig ventricular myocytes   Pages (701-705)
Yong-Jian Zhang, De-Pei Li, Bao-Jian Xue, Yong-Li Wang, Rui-Rong He
Antiproliferative effects of D-polymannuronic sulfate on rat vascular smooth muscle cells and its related mechanisms   Pages (706-710)
Hai-Bo Zhu, Mei-Yu Geng, Jing Li, Hua-Shi Guan, Jun-Tian Zhang
Inhibitory effect of aminoguanidine on bleomycin-induced pulmonary toxicity in rat   Pages (711-715)
Xiao-Ling Chen, Shan-Sheng Huang, Wen-Bing Li, Dian-Hua Wang, Xin-Liang Wang
Cladonia furcata polysaccharide induced apoptosis in human leukemia K562 cells   Pages (716-720)
Xin Lin, Yu-Jun Cai, Zhi-Xiao Li, Zhong-Li Liu, Shao-Fu Yin, Jin-Chang Zhao
Effects of Tripterygium wilfordii saponins and interleukin-10 on dendritic cells from human peripheral blood   Pages (721-724)
Sheng-Jun Wang, Kun Yao, Fang-Yi Xie, Xiao-Hui Ji
Down-regulation of four arsenic antagonists on apoptosis and telomerase activity induced by arsenic trioxide in three myelocytic leukemia cell lines   Pages (725-730)
Ya-Ming Wei, Ying-Xian Ou, Hai Bai, Ji-Hong Lu, Rong-Liang Zheng
Multiple drug resistance phenotype of human endothelial cells induced by vascular endothelial growth factor 165   Pages (731-735)
Xiao-Shi Zhang, Xiao-Feng Zhu, Jing-Song Gao, Chao-Nan Qian, Zhu-Ji Kuang, Zong-Chao Liu, Yi-Xin Zeng
Roles of IL-4 and other factors in the trichosanthin-induced ovalbumin-specific IgE response   Pages (736-740)
Wei-Feng Xu, Yong-Yong Ji, Ya-Di Wu, Guo-Mei Lin, Min Ye, Bing Sun
DNA topoisomerase II as the primary cellular target for salvicine in Saccharomyces cerevisiae   Pages (741-746)
Ling-Hua Meng, Xin-Xia He, Jin-Sheng Zhang, Jian Ding
Distribution of angiotensin converting enzyme gene polymorphism among Northern Hans, Dahurs, and Ewenks   Pages (747-750)
Ying-Min Zhang, Li-Ying Zhang, Ke-Qiang Wang, Jun-Bo Ge
Cloning a novel mouse Gabarapl2 cDNA and its characterization   Pages (751-755)
Zheng Chen, Yu-Rong Xin, Ying Jiang, Ju-Xiang Jiang
Effects of L-arginine on the proliferation of human renal mesangial cells and production of extracellular matrix   Pages (756-760)
Bi-Cheng Liu, Kun-Ling Ma, Yin-Ying Ye, Nai-Feng Liu, Xiong-Zhong Ruan
Delivery of glucocorticoid conjugate in rat gastrointestinal tract and its treatment for ulcerative colitis   Pages (761-764)
Si-Yuan Zhou, Qi-Bing Mei, Li Liu, Xin Guo, Bo-Sheng Qiu, De-Hua Zhao, Chi-Hin Cho
Matrine inhibits production and actions of fibrogenic cytokines released by mouse peritoneal macrophages   Pages (765-768)
Jun-Ping Zhang, Min Zhang, Cheng Jin, Bin Zhou, Wei-Fen Xie, Cheng Guo, Chun Zhang, Ding-Hua Qian