Vol 35, No 10 (October 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Protein tyrosine phosphatases as potential therapeutic targets   Pages (1227-1246)
Rong-jun He, Zhi-hong Yu, Ruo-yu Zhang, Zhong-yin Zhang

Original Article

Curcumin attenuates cardiac fibrosis in spontaneously hypertensive rats through PPAR-γ activation   Pages (1247-1256)
Zhe Meng, Xin-hui Yu, Jun Chen, Ling Li, Sheng Li
Liguzinediol improved the heart function and inhibited myocardial cell apoptosis in rats with heart failure   Pages (1257-1264)
Yu Li, Ping Song, Qing Zhu, Qiu-y Yin, Jia-wen Ji, Wei Li, Hui-min Bian
Metabolomic analysis of simvastatin and fenofibrate intervention in high-lipid diet-induced hyperlipidemia rats   Pages (1265-1273)
Qiu-yu Xu, Yin-hui Liu, Qi Zhang, Bo Ma, Zhen-dong Yang, Lei Liu, Di Yao, Guang-bo Cui, Jing-jing Sun, Zi-mei Wu
Arctigenin enhances swimming endurance of sedentary rats partially by regulation of antioxidant pathways   Pages (1274-1284)
Ruo-ming Wu, Yan-yan Sun, Ting-ting Zhou, Zhi-yuan Zhu, Jing-jing Zhuang, Xuan Tang, Jing Chen, Li-hong Hu, Xu Shen
Alpha-lipoic acid attenuates insulin resistance and improves glucose metabolism in high fat diet-fed mice   Pages (1285-1292)
Yi Yang, Wang Li, Yang Liu, Yan Li, Ling Gao, Jia-jun Zhao
Enalapril inhibits tubulointerstitial inflammation and NLRP3 inflammasome expression in BSA-overload nephropathy of rats   Pages (1293-1301)
Li-hong Ding, Dan Liu, Min Xu, Hong Liu, Min Wu, Ri-ning Tang, Lin-li Lv, Kun-ling Ma, Bi-cheng Liu
Characterization of the anticancer effects of S115, a novel heteroaromatic thiosemicarbazone compound, in vitro and in vivo   Pages (1302-1310)
Min-yu Liu, Lin Xiao, Yu-qiong Dong, Ying Liu, Li Cai, Wei-xia Xiong, Yu-long Yao, Ming Yin, Quan-hai Liu
Telekin suppresses human hepatocellular carcinoma cells in vitro by inducing G2/M phase arrest via the p38 MAPK signaling pathway   Pages (1311-1322)
Lin Li, Bei-bei Zheng, Li-sha Ma, Xiao Sun, Juan-juan Chang, Wei-dong Xie, Xia Li
Crotoxin induces apoptosis and autophagy in human lung carcinoma cells n vitro via activation of the p38MAPK signaling pathway   Pages (1323-1332)
Rong Han, Hui Liang, Zheng-hong Qin, Chun-yu Liu
Selective ligands of estrogen receptor β discovered using pharmacophore mapping and structure-based virtual screening   Pages (1333-1341) Open
Lei Chen, Dang Wu, Han-ping Bian, Guang-lin Kuang, Jing Jiang, Wei-hua Li, Gui-xia Liu, Shi-en Zou, Jin Huang, Yun Tang
Population pharmacokinetics modeling of oxcarbazepine to characterize drug interactions in Chinese children with epilepsy   Pages (1342)
Yang Wang, Hua-nian Zhang, Chang-he Niu, Ping Gao, Yu-jun Chen, Jing Peng, Mao-chang Liu, Hua Xu