Vol 30, No 9 (September 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Polygalasaponin XXXII from Polygala tenuifolia root improves hippocampal-dependent learning and memory Pages(1211)
Wei Xue, Jin-feng Hu, Yu-he Yuan, Jian-dong Sun, Bo-yu Li, Dong-ming Zhang, Chuang-jun Li, Nai-hong Chen
Functional study of the effect of phosphatase inhibitors on KCNQ4 channels expressed in Xenopus oocytes Pages(1220)
Tzu-rong Su, Cay-huyen Chen, Shih-jen Huang, Chun-yi Lee, Mao-chang Su, Gwan-hong Chen, Shuan-yow Li, Jiann-jou Yang, Min-jon Lin
Epinephrine, phenylephrine, and methoxamine induce infiltrative anesthesia via α1-adrenoceptors in rats Pages(1227)
Ja-ping Shieh, Chin-chen Chu, Jhi-joung Wang, Mao-tsun Lin
Polymorphisms of angiotensin-converting enzyme (ACE) and ACE2 are not associated with orthostatic blood pressure dysregulation in hypertensive patients Pages(1237)
Xiao-han Fan, Yi-bo Wang, Hu Wang, Kai Sun, Wei-li Zhang, Xiao-dong Song, Jing-zhou Cheng, Hai-ying Wu, Xiang-liang Zhou, Ru-tai Hui
Inhibitory effects of lithospermic acid on proliferation and migration of rat vascular smooth muscle cells Pages(1245)
Li Chen, Wen-yi Wang, Yi-ping Wang
Recombinant adeno-associated virus-mediated human kallikrein gene therapy protects against hypertensive target organ injuries through inhibiting cell apoptosis Pages(1253)
Jiang-tao Yan, Tao Wang, Dao-wen Wang
Molecular mechanisms underlying the cholesterol-lowering effect of Ginkgo biloba extract in hepatocytes: a comparative study with lovastatin Pages(1262)
Zuo-quan Xie, Gai Liang, Lu Zhang, Qi Wang, Yi Qu, Yang Gao, Li-bo Lin, Sai Ye, Ji Zhang, Hui Wang, Guo-ping Zhao, Qing-hua Zhang
Locality-dependent descending reflex motor activity in the anal canal–cholinergic and nitrergic contributions in the rat model Pages(1276)
Radomir Radomirov, Christina Ivancheva, Dimitar Itzev, Polina Petkova-Kirova
N-acetylcysteine infusion reduces the resistance index of renal artery in the early stage of systemic sclerosis Pages(1283)
Edoardo Rosato, Rosario Cianci, Biagio Barbano, Ginevra Menghi, Antonietta Gigante, Carmelina Rossi, Enrico M Zardi, Antonio Amoroso, Simonetta Pisarri, Felice Salsano
Sodium butyrate and dexamethasone promote exocrine pancreatic gene expression in mouse embryonic stem cells Pages(1289)
Meng Ren, Li Yan, Chang-zhen Shang, Jun Cao, Fang-ping Li, Jing-yi Li, Hua Cheng, Jun Min
n-Butylidenephthalide induced apoptosis in the A549 human lung adenocarcinoma cell line by coupled down-regulation of AP-2α and telomerase activity Pages(1297)
Chyou-wei Wei, Chai-ching Lin, Yung-luen Yu, Chai-yi Lin, Po-cheng Lin, Min-tze Wu, Cheng-jueng Chen, Wenliang Chang, Shinn-zong Lin, Yi-lin Sophia Chen, Horng-jyh Harn
The anti-tumor properties of two tumstatin peptide fragments in human gastric carcinoma Pages(1307)
Ying-jie Li, Li-chun Sun, Yan He, Xing-han Liu, Miao Liu, Qi-min Wang, Xiao-ming Jin
Rosiglitazone sensitizes hepatocellular carcinoma cell lines to 5-fluorouracil antitumor activity through activation of the PPARγ signaling pathway Pages(1316)
Liang-qi Cao, Xiao-li Wang, Qian Wang, Ping Xue, Xing-yuan Jiao, He-ping Peng, Hai-wu Lu, Qiang Zheng, Xi-lin Chen, Xiao-hui Huang, Xin-hui Fu, Jing-song Chen
Evaluation of CYP3A activity in humans using three different parameters based on endogenous cortisol metabolism Pages(1323)
Xi Luo, Xiao-min Li, Zhe-yi Hu, Ze-neng Cheng
An improved LC-MS/MS method for quantitative determination of ilaprazole and its metabolites in human plasma and its application to a pharmacokinetic study Pages(1330)
Gan Zhou, Zhi-rong Tan, Wei Zhang, Dong-sheng Ou-Yang, Yao Chen, Dong Guo, Ying-zi Liu, Lan Fan, Han-wu Deng
Preparation of albumin nanospheres loaded with gemcitabine and their cytotoxicity against BXPC-3 cells in vitro Pages(1337)
Jin-ming Li, Wei Chen, Hao Wang, Chen Jin, Xian-jun Yu, Wei-yue Lu, Long Cui, De-liang Fu, Quan-xing Ni, Hui-min Hou
Derivatives of (phenylsulfonamido-methyl)nicotine and (phenylsulfonamido-methyl)thiazole as novel 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibitors: synthesis and biological activities in vitro Pages(1344)
Xu Zhang, Yang Zhou, Yu Shen, Li-li Du, Jun-hua Chen, Ying Leng, Jian-hua Shen
7-Chloroarctinone-b as a new selective PPARγ antagonist potently blocks adipocyte differentiation Pages(1351)
Yong-tao Li, Li Li, Jing Chen, Tian-cen Hu, Jin Huang, Yue-wei Guo, Hua-liang Jiang, Xu Shen
LGH00031, a novel ortho-quinonoid inhibitor of cell division cycle 25B, inhibits human cancer cells via ROS generation Pages(1359)
Yu-bo Zhou, Xu Feng, Li-na Wang, Jun-qing Du, Yue-yang Zhou, Hai-ping Yu, Yi Zang, Jing-ya Li, Jia Li