Vol 30, No 9 (September 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Polygalasaponin XXXII from Polygala tenuifolia root improves hippocampal-dependent learning and memory   Pages (1211)
Wei Xue, Jin-feng Hu, Yu-he Yuan, Jian-dong Sun, Bo-yu Li, Dong-ming Zhang, Chuang-jun Li, Nai-hong Chen
Functional study of the effect of phosphatase inhibitors on KCNQ4 channels expressed in Xenopus oocytes   Pages (1220)
Tzu-rong Su, Cay-huyen Chen, Shih-jen Huang, Chun-yi Lee, Mao-chang Su, Gwan-hong Chen, Shuan-yow Li, Jiann-jou Yang, Min-jon Lin
Epinephrine, phenylephrine, and methoxamine induce infiltrative anesthesia via α1-adrenoceptors in rats   Pages (1227)
Ja-ping Shieh, Chin-chen Chu, Jhi-joung Wang, Mao-tsun Lin
Polymorphisms of angiotensin-converting enzyme (ACE) and ACE2 are not associated with orthostatic blood pressure dysregulation in hypertensive patients   Pages (1237)
Xiao-han Fan, Yi-bo Wang, Hu Wang, Kai Sun, Wei-li Zhang, Xiao-dong Song, Jing-zhou Cheng, Hai-ying Wu, Xiang-liang Zhou, Ru-tai Hui
Inhibitory effects of lithospermic acid on proliferation and migration of rat vascular smooth muscle cells   Pages (1245)
Li Chen, Wen-yi Wang, Yi-ping Wang
Recombinant adeno-associated virus-mediated human kallikrein gene therapy protects against hypertensive target organ injuries through inhibiting cell apoptosis   Pages (1253)
Jiang-tao Yan, Tao Wang, Dao-wen Wang
Molecular mechanisms underlying the cholesterol-lowering effect of Ginkgo biloba extract in hepatocytes: a comparative study with lovastatin   Pages (1262)
Zuo-quan Xie, Gai Liang, Lu Zhang, Qi Wang, Yi Qu, Yang Gao, Li-bo Lin, Sai Ye, Ji Zhang, Hui Wang, Guo-ping Zhao, Qing-hua Zhang
Locality-dependent descending reflex motor activity in the anal canal–cholinergic and nitrergic contributions in the rat model   Pages (1276)
Radomir Radomirov, Christina Ivancheva, Dimitar Itzev, Polina Petkova-Kirova
N-acetylcysteine infusion reduces the resistance index of renal artery in the early stage of systemic sclerosis   Pages (1283)
Edoardo Rosato, Rosario Cianci, Biagio Barbano, Ginevra Menghi, Antonietta Gigante, Carmelina Rossi, Enrico M Zardi, Antonio Amoroso, Simonetta Pisarri, Felice Salsano
Sodium butyrate and dexamethasone promote exocrine pancreatic gene expression in mouse embryonic stem cells   Pages (1289)
Meng Ren, Li Yan, Chang-zhen Shang, Jun Cao, Fang-ping Li, Jing-yi Li, Hua Cheng, Jun Min
n-Butylidenephthalide induced apoptosis in the A549 human lung adenocarcinoma cell line by coupled down-regulation of AP-2α and telomerase activity   Pages (1297)
Chyou-wei Wei, Chai-ching Lin, Yung-luen Yu, Chai-yi Lin, Po-cheng Lin, Min-tze Wu, Cheng-jueng Chen, Wenliang Chang, Shinn-zong Lin, Yi-lin Sophia Chen, Horng-jyh Harn
The anti-tumor properties of two tumstatin peptide fragments in human gastric carcinoma   Pages (1307)
Ying-jie Li, Li-chun Sun, Yan He, Xing-han Liu, Miao Liu, Qi-min Wang, Xiao-ming Jin
Rosiglitazone sensitizes hepatocellular carcinoma cell lines to 5-fluorouracil antitumor activity through activation of the PPARγ signaling pathway   Pages (1316)
Liang-qi Cao, Xiao-li Wang, Qian Wang, Ping Xue, Xing-yuan Jiao, He-ping Peng, Hai-wu Lu, Qiang Zheng, Xi-lin Chen, Xiao-hui Huang, Xin-hui Fu, Jing-song Chen
Evaluation of CYP3A activity in humans using three different parameters based on endogenous cortisol metabolism   Pages (1323)
Xi Luo, Xiao-min Li, Zhe-yi Hu, Ze-neng Cheng
An improved LC-MS/MS method for quantitative determination of ilaprazole and its metabolites in human plasma and its application to a pharmacokinetic study   Pages (1330)
Gan Zhou, Zhi-rong Tan, Wei Zhang, Dong-sheng Ou-Yang, Yao Chen, Dong Guo, Ying-zi Liu, Lan Fan, Han-wu Deng
Preparation of albumin nanospheres loaded with gemcitabine and their cytotoxicity against BXPC-3 cells in vitro   Pages (1337)
Jin-ming Li, Wei Chen, Hao Wang, Chen Jin, Xian-jun Yu, Wei-yue Lu, Long Cui, De-liang Fu, Quan-xing Ni, Hui-min Hou
Derivatives of (phenylsulfonamido-methyl)nicotine and (phenylsulfonamido-methyl)thiazole as novel 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibitors: synthesis and biological activities in vitro   Pages (1344)
Xu Zhang, Yang Zhou, Yu Shen, Li-li Du, Jun-hua Chen, Ying Leng, Jian-hua Shen
7-Chloroarctinone-b as a new selective PPARγ antagonist potently blocks adipocyte differentiation   Pages (1351)
Yong-tao Li, Li Li, Jing Chen, Tian-cen Hu, Jin Huang, Yue-wei Guo, Hua-liang Jiang, Xu Shen
LGH00031, a novel ortho-quinonoid inhibitor of cell division cycle 25B, inhibits human cancer cells via ROS generation   Pages (1359)
Yu-bo Zhou, Xu Feng, Li-na Wang, Jun-qing Du, Yue-yang Zhou, Hai-ping Yu, Yi Zang, Jing-ya Li, Jia Li