Vol 29, No 10 (October 2008): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Synergistic effects of prostaglandin E1 and lithium in a rat model of cerebral ischemia   Pages (1141-1149)
Rong Han, Bo Gao, Rui Sheng, Li-sha Zhang, Hui-lin Zhang, Zhen-lun Gu, Zheng-hong Qin
Protective effects of TREK-1 against oxidative injury induced by SNP and H2O2   Pages (1150-1156)
Li-na Sun, Liao-liao Li, Zheng-bin Li, Ling Wang, Xiao-liang Wang
Effects of endogenous sulfur dioxide on monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats   Pages (1157-1166)
Hong-fang Jin, Shu-xu Du, Xia Zhao, Hong-ling Wei, Yan-fei Wang, Yin-fang Liang, Chao-shu Tang, Jun-bao Du
Altered ATP-sensitive potassium channels may underscore obesity-triggered increase in blood pressure   Pages (1167-1174)
Li-hong Fan, Hong-yan Tian, Ai-qun Ma, Zhi Hu, Jian-hua Huo, Yong-xiao Cao
Stimulation of Na+-Ca2+ exchange by purified antibody against alpha-2 repeat of Na+-Ca2+ exchanger in rat cardiomyocytes   Pages (1175-1180)
Qi-long Feng, Dong-mei Wu, Xiang-li Cui, Hua-chen Zhao, Guo-quan Fan, Lu-ying Zhao, Bo-wei Wu
Tissue-specific effects of atorvastatin on 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase expression and activity in spontaneously hypertensive rats   Pages (1181-1186)
Guo-ping Chen, Lei Yao, Xian Lu, Liang Li, Shen-jiang Hu
Identification of higenamine in Radix Aconiti Lateralis Preparata as a beta2-adrenergic receptor agonist   Pages (1187-1194)
Gang Bai, Yang Yang, Qian Shi, Ze Liu, Qi Zhang, Yuan-yuan Zhu
Acetamide-45 inhibited hyperresponsiveness and airway inflammation in mice partly depending on phosphodiesterase activity suppression   Pages (1195-1201)
Kai Wang, Hua-hao Shen, Hua-qiong Huang, Jun-chun Chen, Zhong Chen
Aspergillus fumigatus conidia upregulates NOD2 protein expression both in vitro/ and in vivo   Pages (1202-1208)
Hui-jun Zhang, Jie-ming Qu, Chang-zhou Shao, Jing Zhang, Li-xian He, Zheng-hong Yuan
Ginsenoside Rg1 promotes bone marrow stromal cells proliferation via the activation of the estrogen receptor-mediated signaling pathway   Pages (1209-1214)
Xin-zheng Lu, Jim-hong Wang, Xin Wu, Lei Zhou, Li Wang, Xiao-wen Zhang, Ke-jiang Cao, Jun Huang
Effects of RNAi-mediated inhibition of aggrecanase-1 and aggrecanase-2 on rat costochondral chondrocytes in vitro   Pages (1215-1226)
Zheng-hui Wang, Zhuang-qun Yang, Xi-jing He, Li Wang, Li-xia Li, Jun-bo Tu
Discovery of sphingosine 1-O-methyltransferase in rat kidney and liver homogenates   Pages (1227-1232)
Santosh J Sacket, Dong-soon Im
Apoptosis induced by diallyl disulfide in human breast cancer cell line MCF-7   Pages (1233-1239)
Xiao-yong Lei, Shu-qiong Yao, Xu-yu Zu, Ze-xiang Huang, Li-juan Liu, Miao Zhong, Bing-yang Zhu, Sheng-song Tang, Duan-fang Liao
Discrimination analysis of mass spectrometry proteomics for ovarian cancer detection   Pages (1240-1246)
Yan-jun Hong, Xiao-dan Wang, David Shen, Su Zeng
Effects of cyclosporin A and itraconazole on the pharmacokinetics of atorvastatin in rats   Pages (1247-1252)
Jing Dong, Xue Yu, Lei Wang, Ye-bin Sun, Xi-jing Chen, Guang-ji Wang
Pharmacokinetics/pharmacodynamics of antofloxacin hydrochloride in a neutropenic murine thigh model of Staphylococcus aureus infection   Pages (1253-1260)
Xiu-mei Xiao, Yong-hong Xiao
Symmetrical 1-pyrrolidineacetamide showing anti-HIV activity through a new binding site on HIV-1 integrase   Pages (1261-1267)
Li Du, Ya-xue Zhao, Liu-meng Yang, Yong-tang Zheng, Yun Tang, Xu Shen, Hua-liang Jiang
Discovery and characterization of a novel inhibitor of CDC25B, LGH00045   Pages (1268-1274)
Xu Feng, Li-na Wang, Yue-yang Zhou, Hai-ping Yu, Qiang Shen, Yi Zang, Yu-bo Zhou, Jing-ya Li, Hai-xia Zhang, Jia Li