Vol 15, No 6 (November 1994): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

3D-QSAR study on ether and ester analogs of artemisinin with comparative molecular field analysis   Pages (481-487)
Hua-liang Jiang, Kai-xian Chen, Hong-wu Wang, Yun Tang, Jian-zhong Chen, Ru-yun Ji
Nerve fibers containing dynorphin A in cerebral arteries   Pages (488-490)
Jie-fei Tong, Wei-li Bao, Zhong-ting Hu, Lin-mei Zhang, Feng-yan Sun
Selective blockade by yohimbine of locus coeruleus-induced inhibition of nociceptive reflex but not that of C responses of spinal dorsal horn neurons in rats   Pages (491-494)
Kai-ming Zhang, Zhi-qi Zhao
Hepatoprotective effects of diethylcarbamazine in acute liver damage induced by carbon tetrachloride in rats   Pages (495-497)
Ricardo Gonzalez, Odelsa Ancheta, Marlien Marquez, Sandra Rodriguez
Antinociceptive effect of intracerebroventricular injection of a tetrapeptide Asn-Ala-Gly-Ala in rats   Pages (497-500)
Cheng He, Chao-you Song, Yao-mei Wei, Zheng-dong You, Pu-tao Shi
Effects of captopril and clonidine on resting and stress cardiac performance of left ventricle in spontaneously hypertensive rats   Pages (501-506)
Xue-qing Jin, Da-guang Chen, Sheng Zhang, Hua-jun Wang
Effects of 3'-angeloyloxy-4'-acetoxy-3',4'-dihydroseselin on cardiohemodynamics in anesthetized dogs   Pages (507-510)
Tian-hui Chang, Hideyuki Adachi, Toru Okuyama, Nobuyuki Mori, Isao Saito, KE-yi Zhang, Xiao-dong Sun, Jin-ming Li
Modulation of bradykinin-induced intracellular Ca2+ oscillations in v-Ki-ras-transformed fibroblasts   Pages (511-515)
Tao Fu, Zhen-lun Gu, Yong-hua Xu
Enhancement of interleukin-2 production and its mRNA expression by dihydroartemisinin   Pages (515-520)
Si-xun Yang, Shu-sheng Xie, Da-long Ma, Han-lin Gao, Zhen-zhou Long
Effect of mebendazole on free amino acid composition of cyst wall and cyst fluid of Echinococcus granulosus harbored in mice   Pages (521-524)
Min-yi Yao, Shu-hua Xiao, Jian-jun Feng, Chun-liang Xue, Masaaki Shimada
Effect of dl-praeruptorin A on calcium current in ventricular cells of guinea pig   Pages (525-527)
Jin-ming Li, Tian-hui Chang, Xiao-dong Sun, Li-ying Hao, Yu-ping Wang, Yan-feng Yu, Ke-yi Zhang
Effects of total coumarins of Fructus cnidii on skeleton of ovariectomized rats.   Pages (528-532)
Qing-nan Li, Nian-ci Liang, Tie Wu, Yi Wu, Hua Xie, Guo-dong Huang, Li-er Mo
Effects of amiodarone on ventricular refractory period caused by subthreshold electric stimulation   Pages (533-535)
Han-ying Qiu, Huan-yuan Mao, Di-jun Li
Metabolism of propafenone and lidocaine in combination in rat liver supernatant   Pages (536-539)
Yue-nian Tang, Wan-ling Zhang, Lu Liu, Zhen-yue Wang
Anti-inflammatory effect of triptolide   Pages (540-543)
You-lan Zheng, Jian-feng Lin, Cheng-cai Lin, Ya Xu