Vol 35, No 7 (July 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Brucine suppresses ethanol intake and preference in alcohol-preferring Fawn-Hooded rats   Pages (853–861)
Yu-ling Li, Qing Liu, Qi Gong, Jun-xu Li, Shou-peng Wei, Yan-ting Wang, Hui Liang, Min Zhang, Li Jing, Zheng Yong, Andrew J Lawrence, Jian-hui Liang
Metergoline inhibits the neuronal Nav1.2 voltage-dependent Na+ channels expressed in Xenopus oocytes   Pages (862–868)
Jun-ho Lee, Jian Liu, Minkyu Shin, Moochang Hong, Seung-yeol Nah, Hyunsu Bae
Potassium 2-(1-hydroxypentyl)-benzoate promotes long-term potentiation in Aβ1–42-injected rats and APP/PS1 transgenic mice   Pages (869–878)
Ping-ping Li, Wei-ping Wang, Zhi-hui Liu, Shao-feng Xu, Wen-wen Lu, Ling Wang, Xiao-liang Wang
Correlations between depression behaviors and sleep parameters after repeated corticosterone injections in rats   Pages (879–888)
Zi-jun WANG, Bin YU, Xue-qiong ZHANG, Zhao-fu SHENG, Sheng-jie LI, Yuan-li HUANG, Qing CAO, Xiang-yu CUI, Su-ying CUI, Yong-he ZHANG
Dopamine D1 receptor activation induces dehydroepiandrosterone sulfotransferase (SULT2A1) in HepG2 cells   Pages (889–898)
Jiao-jiao XU, Si-yuan WANG, Ye CHEN, Guang-ping CHEN, Zai-quan LI, Xue-yan SHAO, Liang LI, Wei LU, Tian-yan ZHOU
Expression profiles of histone lysine demethylases during cardiomyocyte differentiation of mouse embryonic stem cells   Pages (899–906)
Yan TANG, Zhong-yan CHEN, Ya-zhen HONG, Qiang WU, Han-qing LIN, Charlie Degui CHEN, Huang-tian YANG
Deaggregators inhibit TNF-α-induced leukocyte adhesion in vitro by breaking up hydrophobic lipophilic interactions   Pages (907–915)
Hui YANG, Jian CHEN, Zheng-wu SHEN, Xiu-jia ZHOU, Guo-zhen JI
Identification of DW532 as a novel anti-tumor agent targeting both kinases and tubulin   Pages (916–928)
Ting PENG, Jian-rui WU, Lin-jiang TONG, Meng-yuan LI, Fang CHEN, Yi-xin LENG, Rong QU, Kun HAN, Yi SU, Yi Chen, Wen-hu Duan, Hua Xie, Jian Ding
RIP3 overexpression sensitizes human breast cancer cells to parthenolide in vitro via intracellular ROS accumulation   Pages (929–936)
Can LU, Li-yan ZHOU, Hui-jun XU, Xing-yu CHEN, Zhong-sheng TONG, Xiao-dong LIU, Yong-sheng JIA, Yue CHEN
Detecting metabolites of different transition metallithospermate B complexes after intravenous injection in rats   Pages (937–944)
Ying-Jie CHEN, Tse-Yu CHUNG, Wen-Ying CHEN, Chung-Yu CHEN, Maw-Rong LEE, Tzyy-Rong JiNN, Jason TC TzEN
Cell-based assays for Parkinson’s disease using differentiated human LUHMES cells   Pages (945–956)
Xiao-min ZHANG, Ming YIN, Min-hua ZHANG
A cell-based, high-throughput homogeneous timeresolved fluorescence assay for the screening of potential κ-opioid receptor agonists   Pages (957–966)
Yue WANG, Ming YAN, Guang-yao ZHENG, Ling HE, Huan YANG
Tubulin inhibitors: pharmacophore modeling, virtual screening and molecular docking   Pages (967–979)
Miao-miao NIU, Jing-yi QIN, Cai-ping TIAN, Xia-fei YAN, Feng-gong DONG, Zheng-qi CHENG, Guissi FIDA, Man YANG, Haiyan CHEN, Yue-qing GU

Correction

Correction   Pages (980)
Wen-wen LV, Si-ning QIN, Cong-qin CHEN, Jin-jie ZHANG, Tian-shu REN, Yong-nan XU, Qing-chun ZHAO