Vol 35, No 8 (August 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

MG132, a proteasome inhibitor, enhances LDL uptake in HepG2 cellsin vitro by regulating LDLR and PCSK9 expression   Pages (994–1004)
Hong YAN, Yan-ling MA, Yu-zhou GUI, Shu-mei WANG, Xin-bo WANG, Fei GAO, Yi-ping WANG
Aliskiren ameliorates pressure overload-induced heart hypertrophy and fibrosis in mice   Pages (1005–1014)
Li-qing WENG, Wen-bin ZHANG, Yong YE, Pei-pei YIN, Jie YUAN, Xing-xu WANG, Le KANG, Sha-sha JIANG, Jie-yun YOU, Jian WU, Hui GONG, Jun-bo GE, Yun-zeng ZOU
Impact of chronic low to moderate alcohol consumption on blood lipid and heart energy profile in acetaldehyde dehydrogenase 2-deficient mice   Pages (1015–1022)
Fan FAN, Quan CAO, Cong WANG, Xin MA, Cheng SHEN, Xiang-wei LIU, Li-ping BU, Yun-zeng ZOU, Kai HU, Ai-jun SUN, Jun-bo GE
Somatostatin receptor type 2 contributes to the self-renewal of murine embryonic stem cells   Pages (1023–1030)
Xin-xiu XU, Li-hong ZHANG, Xin XIE
Nrf2 pathway activation contributes to anti-fibrosis effects of ginsenoside Rg1 in a rat model of alcohol- and CCl4-induced hepatic fibrosis   Pages (1031–1044)
Jian-ping LI, Yan GAO, Shi-feng CHU, Zhao ZHANG, Cong-yuan XIA, Zheng MOU, Xiu-yun SONG, Wen-bin HE, Xiao-feng GUO, Nai-hong CHEN
Inhibition of STAT3 acetylation is associated with attenuated renal fibrosis in the obstructed kidney   Pages (1045–1054)
Jun NI, Yang SHEN, Zhen WANG, De-cui SHAO, Jia LIU, Lan-jun FU, Ya-li KONG, Li ZHOU, Hong XUE, Yu HUANG, Wei ZHANG, Chen YU, Li-min LU
G226, a novel epipolythiodioxopiperazine derivative, induces autophagy and caspase-dependent apoptosis in human breast cancer cells in vitro   Pages (1055–1064)
Peng-xing HE, Yong-sheng CHE, Qiao-jun HE, Yi CHEN, Jian DING
α-Mangostin suppresses human gastric adenocarcinoma cellsin vitro via blockade of Stat3 signaling pathway   Pages (1065–1073)
Tao SHAN, Xi-juan CUI, Wei LI, Wan-run LIN, Hong-wei LU, Yi-ming LI, Xi CHEN, Tao WU
Discovering novel anti-HCV compounds with inhibitory activities toward HCV NS3/4A protease   Pages (1074–1081)
Ye YU, Jing-feng JING, Xian-kun TONG, Pei-lan HE, Yuan-chao LI, You-hong HU, Wei TANG, Jian-ping ZUO
Discovery of novel aromatase inhibitors using a homogeneous time-resolved fluorescence assay   Pages (1082–1092)
Jin-zi Ji, Ke-jing Lao, Jie Hu, Tao Pang, Zhen-zhou Jiang, Hao-liang Yuan, Jing-shan Miao, Xin CHen, Shan-shan ning, Hua Xiang, Yu-meng guo, Ming Yan, Lu-yong ZHang
Novel Bayesian classification models for predicting compounds blocking hERG potassium channels   Pages (1093–1102)
Li-li LIU, Jing LU, Yin LU, Ming-yue ZHENG, Xiao-min LUO, Wei-liang ZHU, Hua-liang JIANG, Kai-xian CHEN