Vol 32, No 7 (July 2011): Acta Pharmacologica Sinica

Review

CaMKII in cerebral ischemia   Pages (861–872)
Steven J Coultrap, Rebekah S Vest, Nicole M Ashpole, Andy Hudmon, K Ulrich Bayer

Original Article

Association of serum omentin-1 levels with coronary artery disease   Pages (873–878)
Xia Zhong, Hai-yang Zhang, Hui Tan, Yi Zhou, Fu-li Liu, Fu-qin Chen, De-ya Shang
Metformin attenuates pressure overload-induced cardiac hypertrophy via AMPK activation   Pages (879–887)
Yong-nan Fu, Han Xiao, Xiao-wei Ma, Sheng-yang Jiang, Ming Xu, You-yi Zhang
Proteomic alterations in mouse kidney induced by andrographolide sodium bisulfite   Pages (888–894)
Hong Lu, Xin-yue Zhang, Yan-quan Zhou, Xin Wen, Li-ying Zhu
Multiple signaling pathways involved in stimulation of osteoblast differentiation by N-methyl-D-aspartate receptors activation in vitro   Pages (895–903)
Jie-li Li, Lin Zhao, Bin Cui, Lian-fu Deng, Guang Ning, Jian-min Liu
Antcin A, a steroid-like compound from Antrodia camphorata, exerts anti-inflammatory effect via mimicking glucocorticoids   Pages (904–911)
Yi-ching Chen, Ya-lin Liu, Feng-yin Li, Chi-I Chang, Sheng-yang Wang, Kuo-yang Lee, Shun-lai Li, Yi-peng Chen, Tzyy-rong Jinn, Jason TC Tzen
Inhibition of hypoxia-inducible carbonic anhydrase-IX enhances hexokinase II inhibitor-induced hepatocellular carcinoma cell apoptosis   Pages (912–920)
Su-jong Yu, Jung-hwan Yoon, Jeong-hoon Lee, Sun-jung Myung, Eun-sun Jang, Min-sun Kwak, Eun-ju Cho, Ja-june Jang, Yoon-jun Kim, Hyo-suk Lee
A novel positive feedback loop involving FASN/p-ERK1/2/5-LOX/LTB4/FASN sustains high growth of breast cancer cells   Pages (921–929)
Nan Hu, Yu Li, Yu Zhao, Qi Wang, Jia-cong You, Xiao-dong Zhang, Li-hong Ye
Establishment of platform for screening insulin-like growth factor-1 receptor inhibitors and evaluation of novel inhibitors   Pages (930–938)
Lin-jiang Tong, Hua Xie, Ting Peng, Xiao-feng Liu, Xian-liang Xin, Xun Huang, Si-meng Chen, Hong-yan Liu, Hong-lin Li, Mei-yu Geng, Ming Yin, Jian Ding
Anti-cancer effects of p21WAF1/CIP1 transcriptional activation induced by dsRNAs in human hepatocellular carcinoma cell lines   Pages (939–946)
Zhi-ming Wu, Chun Dai, Ying Huang, Cui-fang Zheng, Qiong-zhu Dong, Guan Wang, Xiao-wen Li, Xiao-fei Zhang, Bin Li, Gang Chen
No association between polymorphisms and haplotypes of COL1A1 and COL1A2 genes and osteoporotic fracture in postmenopausal Chinese women   Pages (947–955)
Wei-wei Hu, Jin-wei He, Hao Zhang, Chun Wang, Jie-mei Gu, Hua Yue, Yao-hua Ke, Yun-qiu Hu, Wen-zhen Fu, Miao Li, Yu-juan Liu, Zhen-lin Zhang
Tissue-specific alterations in expression and function of P-glycoprotein in streptozotocin-induced diabetic rats   Pages (956–966)
Lu-lu Zhang, Liang Lu, Shi Jin, Xin-yue Jing, Dan Yao, Nan Hu, Li Liu, Ru Duan, Xiao-dong Liu, Guang-ji Wang, Lin Xie
Effects of ticlopidine on pharmacokinetics of losartan and its main metabolite EXP-3174 in rats   Pages (967–972)
Si-hyung Yang, Young-ah Cho, Jun-shik Choi
Proliposomes for oral delivery of dehydrosilymarin: preparation and evaluation in vitro and in vivo   Pages (973–980)
Chang Chu, Shan-shan Tong, Ying Xu, Li Wang, Min Fu, Yan-ru Ge, Jiang-nan Yu, Xi-ming Xu