Vol 35, No 12 (December 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Blockade of mGluR5 in the nucleus accumbens shell but not core attenuates heroin seeking behavior in rats   Pages (1485-1492)
Zhong-ze Lou, Ling-hong Chen, Hui-feng Liu, Lie-min Ruan, Wen-hua Zhou
Antidepressant-like effects of a novel 5-HT3 receptor antagonist 6z in acute and chronic murine models of depression   Pages (1493-1503)
Deepali Gupta, Mahesh Radhakrishnan, Yeshwant Kurhe, Devadoss Thangaraj, Visakh Prabhakar, Prateek Kanade
Sevoflurane post-conditioning protects isolated rat hearts against ischemia-reperfusion injury via activation of the ERK1/2 pathway   Pages (1504-1513)
Hong Xie, Jing Zhang, Jiang Zhu, Li-xin Liu, Mario Rebecchi, Su-mei Hu, Chen Wang
Congo red modulates ACh-induced Ca2+ oscillations in single pancreatic acinar cells of mice   Pages (1514-1520)
Ze-bing Huang, Hai-yan Wang, Na-na Sun, Jing-ke Wang, Meng-qin Zhao, Jian-xin Shen, Ming Gao, Ronald P Hammer Jr, Xue-gong Fan, Jie Wu
Serum osteocalcin levels are inversely associated with plasma glucose and body mass index in healthy Chinese women   Pages (1521-1526)
Wei-wei Hu, Yao-hua Ke, Jin-wei He, Wen-zhen Fu, Yu-juan Liu, Di Chen, Zhen-lin Zhang
Resveratrol effectively attenuates α-naphthyl-isothiocyanate-induced acute cholestasis and liver injury through choleretic and anti-inflammatory mechanisms   Pages (1527-1536)
Tao Wang, Zhi-xing Zhou, Li-xin Sun, Xia Li, Zhi-meng Xu, Mi Chen, Guo-lin Zhao, Zhen-zhou Jiang, Lu-yong Zhang
FTY720 inhibits tubulointerstitial inflammation in albumin overload-induced nephropathy of rats via the Sphk1 pathway   Pages (1537-1545)
Min Xu, Dan Liu, Li-hong Ding, Kun-ling Ma, Min Wu, Lin-li Lv, Yi Wen, Hong Liu, Ri-ning Tang, Bi-cheng Liu
G226, a new epipolythiodioxopiperazine derivative, triggers DNA damage and apoptosis in human cancer cells in vitro via ROS generation   Pages (1546-1555)
Peng-xing He, Jie Zhang, Yong-sheng Che, Qiao-jun He, Yi Chen, Jian Ding
Probucol suppresses human glioma cell proliferation in vitro via ROS production and LKB1-AMPK activation   Pages (1556-1565)
Yong-sheng Jiang, Jing-an Lei, Fang Feng, Qi-ming Liang, Fu-rong Wang
Exogenous carbon monoxide suppresses Escherichia coli vitality and improves survival in an Escherichia coli-induced murine sepsis model   Pages (1566-1576)
Wei-chang Shen, Xu Wang, Wei-ting Qin, Xue-feng Qiu, Bing-wei Sun
Roles of P-glycoprotein and multidrug resistance protein in transporting para-aminosalicylic acid and its N-acetylated metabolite in mice brain   Pages (1577-1585)
Lan Hong, Cong Xu, Stefanie O'Neal, Hui-chang Bi, Min Huang, Wei Zheng, Su Zeng
Effects of an Al3+- and Mg2+-containing antacid, ferrous sulfate, and calcium carbonate on the absorption of nemonoxacin (TG-873870) in healthy Chinese volunteers   Pages (1586-1592)
Yi-fan Zhang, Xiao-jian Dai, Ting Wang, Xiao-yan Chen, Li Liang, Hua Qiao, Cheng-yuan Tsai, Li-wen Chang, Ping-ting Huang, Chiung-yuan Hsu, Yu-ting Chang, Chen-en Tsai, Da-fang Zhong