Vol 30, No 2 (February 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Involvement of the ipsilateral and contralateral cerebellum in the acquisition of unilateral classical eyeblink conditioning in guinea pigs   Pages (141-152)
Bo Hu, Xi Lin, Lü-shuai Huang, Li Yang, Hua Feng, Jian-feng Sui
Notch1 signaling inhibits growth of EC109 esophageal carcinoma cells through downmodulation of HPV18 E6/E7 gene expression   Pages (153-158)
Ke-jie Zhang, Quan-yi Lu, Xiao-qing Niu, Peng Zhang, Jiang-ning Zhao, Zhao Wang, Jia-sheng Hu, Pu Li, Wen-li Liu
Neuroprotection of geniposide against hydrogen peroxide induced PC12 cells injury: involvement of PI3 kinase signal pathway   Pages (159-165)
Jian-hui Liu, Fei Yin, Li-xia Guo, Xiao-hong Deng, Yin-he Hu
Inhibitory effects of tetrandrine on the Na+ channel of human atrial fibrillation myocardium   Pages (166-174)
Li Chen, Qi-yong Li, Yan Yang, Zhong-wen Li, Xiao-rong Zeng
Proteomic analysis of the effect of iptakalim on human pulmonary arterial smooth muscle cell proliferation   Pages (175-183)
Ming-xia Yang, Zheng-xia Liu, Shu Zhang, Yu Jing, Shi-jiang Zhang, Wei-ping Xie, Lei Ma, Chang-liang Zhu, Hong Wang
Oxidative modulation of marcaine and lekoptin in H9C2 rat myoblasts   Pages (184-192)
Julita Kulbacka, Julita Bar, Agnieszka Chwilkowska, Malgorzata Dumanska, Malgorzata Drag-Zalesinska, Teresa Wysocka, Kamilla Stach, Iwona Bednarz, Mateusz Lugowski, Anna Marcinkowska, Andrzej Gamian, Jolanta Saczko
Sulfated tyrosines 27 and 29 in the N-terminus of human CXCR3 participate in binding native IP-10   Pages (193-201)
Jin-ming Gao, Ruo-lan Xiang, Lei Jiang, Wen-hui Li, Qi-ping Feng, Zi-jiang Guo, Qi Sun, Zheng-pei Zeng, Fu-de Fang
Effect of geniposide, a hypoglycemic glucoside, on hepatic regulating enzymes in diabetic mice induced by a high-fat diet and streptozotocin   Pages (202-208)
Shao-yu Wu, Guang-fa Wang, Zhong-qiu Liu, Jin-jun Rao, Lin Lü, Wei Xu, Shu-guang Wu, Jia-jie Zhang
Compound FLZed in inhibits lipopolysaccharide-inducflammatory effects via down-regulation of the TAK-IKK and TAK-JNK/ p38MAPK pathways in RAW264.7 macrophages   Pages (209-218)
Hong-yan Pang, Gang Liu, Geng-tao Liu
Suppression of complete Freund’s adjuvant-induced adjuvant arthritis by cobratoxin   Pages (219-227)
Yan-li Liu, Hai-ming Lin, Rong Zou, Jun-chao Wu, Rong Han, Laurence N Raymond, Paul F Reid, Zheng-hong Qin
Heme oxygenase-1 mediates the anti-inflammatory effect of isoflurane preconditioning in LPS-stimulated macrophages   Pages (228-234)
Qi-fang Li, Ye-sen Zhu, Hong Jiang, Hui Xu, Yu Sun
Different BAG-1 isoforms have distinct functions in modulating chemotherapeutic-induced apoptosis in breast cancer cells   Pages (235-241)
Hong-yu Liu, Zhuo-min Wang, Yun Bai, Min Wang, Ying Li, Sen Wei, Qing-hua Zhou
The protective effect of the RAS inhibitor on diabetic patients with nephropathy in the context of VEGF suppression   Pages (242-250)
Hai-bing Chen, Jun-xi Lu, Qing Li, Yu-qian Bao, Jun-ling Tang, Hui-juan Lu, Kun-san Xiang, Wei-ping Jia
ScafBank: a public comprehensive Scaffold database to support molecular hopping   Pages (251-258)
Bi-bo Yan, Meng-zhu Xue, Bing Xiong, Ke Liu, Ding-yu Hu, Jing-kang Shen
Discovery of potent β-secretase (bace-1) inhibitors by the synthesis of isophthalamide-containing hybrids   Pages (259-269)
Yi-ping Zhu, Kun Xiao, Hai-ping Yu, Lan-ping Ma, Bing Xiong, Hai-yan Zhang, Xin Wang, Jing-ya Li, Jia Li, Jing-kang Shen