Vol 30, No 1 (January 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Dehydroepiandrosterone anti-atherogenesis effect is not via its conversion to estrogen   Pages (42-53)
Heng-hui Cheng, Xiao-jing Hu, Qiu-rong Ruan
Cardioprotection by polysaccharide sulfate against ischemia/ reperfusion injury in isolated rat hearts   Pages (54-60)
Ying Yang, Shen-jiang Hu, Liang Li, Guo-ping Chen
Effect of sugar positions in ginsenosides and their inhibitory potency on Na+/K+-ATPase activity   Pages (61-69)
Ronald JY Chen, Tse-yu Chung, Feng-yin Li, Nan-hei Lin, Jason TC Tzen
Assessment of myocardial blood perfusion improved by CD151 in a pig myocardial infarction model   Pages (70-77)
Hou-juan Zuo, Zheng-xiang Liu, Xiao-chun Liu, Jun Yang, Tao Liu, Sha Wen, Dao-wen Wang, Xin Zhang
Hydrogen peroxide mobilizes Ca2+ through two distinct mechanisms in rat hepatocytes   Pages (78-89)
Hirohiko Sato, Teruko Takeo, Qiang Liu, Kyoko Nakano, Tomohiro Osanai, Sechiko Suga, Makoto Wakui, Jie Wu
Transformation and action of extracellular NAD+ in perfused rat and mouse livers   Pages (90-97)
Ana Carla Broetto-Biazon, Fabrício Bracht, Livia Bracht, Ana Maria Kelmer-Bracht, Adelar Bracht
Inhibition of tubulointerstitial fibrosis by pentoxifylline is associated with improvement of vascular endothelial growth factor expression   Pages (98-106)
Qiu-gen Zhou, Fa-lei Zheng, Fan-fan Hou
PPAR-γ agonists inhibit TGF-β1-induced chemokine expression in human tubular epithelial cells   Pages (107-112)
Wei-ming Wang, Hui-di Zhang, Yuan-meng Jin, Bing-bing Zhu, Nan Chen
Insulin-like growth factor-1 promotes cell cycle progression via upregulation of cyclin D1 expression through the phosphatidylinositol 3-kinase/nuclear factor-κB signaling pathway in FRTL thyroid cells   Pages (113-119)
Meng Ren, Xia Zhong, Chun-yan Ma, Ying Sun, Qing-bo Guan, Bin Cui, Jun Guo, Hai Wang, Ling Gao, Jia-jun Zhao
Over-expression of NYGGF4 inhibits glucose transport in 3T3-L1 adipocytes via attenuated phosphorylation of IRS-1 and Akt   Pages (120-124)
Chun-mei Zhang, Xiao-hui Chen, Bin Wang, Feng Liu, Xia Chi, Mei-ling Tong, Yu-hui Ni, Rong-hua Chen, Xi-rong Guo
Neonatal bacillus Calmette–Guérin vaccination inhibits de novo allergic inflammatory response in mice via alteration of CD4+CD25+ T-regulatory cells   Pages (125-133)
Qian Li, Hua-hao Shen
In vitro anticancer property of a novel thalidomide analogue through inhibition of NF-κB activation in HL-60 cells   Pages (134-140)
Min Li, Wan Sun, Ya-ping Yang, Bo Xu, Wen-yuan Yi, Yan-xia Ma, Zhong-jun Li, Jing-rong Cui