Vol 34, No 12 (December 2013): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

DNA aptamers that target human glioblastoma multiforme cells overexpressing epidermal growth factor receptor variant III in vitro   Pages (1491-1498)
Yan Tan, Yu-sheng Shi, Xi-dong Wu, Hui-yu Liang, Yu-bo Gao, Shu-ji Li, Xing-mei Zhang, Fang Wang, Tian-ming Gao
Claulansine F promotes neuritogenesis in PC12 cells via the ERK signaling pathway   Pages (1499-1507)
Yin-zhong Ma, Na Ning, Wen-bin He, Jing-wei Li, Jin-feng Hu, Shi-feng Chu, Nai-hong Chen
Ketanserin improves cardiac performance after myocardial infarction in spontaneously hypertensive rats partially through restoration of baroreflex function   Pages (1508-1514)
Jian-guang Yu, En-hui Zhang, Ai-jun Liu, Jian-guo Liu, Guo-jun Cai, Ding-feng Su
Sodium hydrosulfide alleviates lung inflammation and cell apoptosis following resuscitated hemorrhagic shock in rats   Pages (1515-1525)
Dun-quan Xu, Cao Gao, Wen Niu, Yan Li, Yan-xia Wang, Chang-jun Gao, Li-nong Yao, Li-nong Yao, Wei Chai, Zhi-chao Li
Prenatal nicotine exposure enhances the susceptibility to metabolic syndrome in adult offspring rats fed high-fat diet via alteration of HPA axis-associated neuroendocrine metabolic programming   Pages (1526-1534)
Dan Xu, Li-ping Xia, Lang Shen, You-ying Lei, Lian Liu, Li Zhang, Jacques Magdalou, Hui Wang
A new bisphosphonate derivative, CP, induces gastric cancer cell apoptosis via activation of the ERK1/2 signaling pathway   Pages (1535-1544)
Hai-jun Wang, Yu Liu, Li-qiao Fan, Cai-li Han, Ye Jiang, Shu-jie Cheng, Yong Li
Hsp90 inhibitor BIIB021 enhances triptolide-induced apoptosis of human T-cell acute lymphoblastic leukemia cells in vitro mainly by disrupting p53-MDM2 balance   Pages (1545-1553)
Min Li, Xiang Zhang, Wen-jing Zhou, Yue-hua Chen, Hui Liu, Lin Liu, Chun-mei Yang, Wen-bin Qian
Oligomannurarate sulfate inhibits CXCL12/SDF-1-mediated proliferation and invasion of human tumor cells in vitro   Pages (1554-1559)
Wei-wei Wen, Shao Xie, Xian-liang Xin, Mei-yu Geng, Jian Ding, Yi Chen
PIK3CA hypomethylation plays a key role in activation of the PI3K/AKT pathway in esophageal cancer in Chinese patients   Pages (1560-1567)
Wei-feng Wang, Yan Xie, Zhi-hua Zhou, Zheng-hong Qin, Jun-chao Wu, Jing-kang He
Stereoselective binding of doxazosin enantiomers to plasma proteins from rats, dogs and humans in vitro   Pages (1568-1574)
Jia-an Sun, Kong De-zhi, Ya-qin Zhen, Qing Li, Wei Zhang, Jiang-hua Zhang, Zhi-wei Yin, Lei-ming Ren
Hypoxia/oxidative stress alters the pharmacokinetics of CPU86017-RS through mitochondrial dysfunction and NADPH oxidase activation   Pages (1575-1584)
Jie Gao, Xuan-sheng Ding, Yu-mao Zhang, De-zai Dai, Mei Liu, Can Zhang, Yin Dai
Synthesis and bioassay of β-(1,4)-D-mannans as potential agents against Alzheimer's disease   Pages (1585-1591)
Ru-wei Jiang, Xiao-guang Du, Xuan Zhang, Xin Wang, Ding-yu Hu, Tao Meng, Yue-lei Chen, Mei-yu Geng, Jing-kang Shen
Molecular modeling, quantum polarized ligand docking and structure-based 3D-QSAR analysis of the imidazole series as dual AT1 and ETA receptor antagonists   Pages (1592-1606)
Khuraijam Dhanachandra Singh, Karthikeyan Muthusamy