Vol 33, No 11 (November 2012): Acta Pharmacologica Sinica (Special Feature: Pharmacometrics)

*See the special featured articles marked

Editorial

Pharmacometrics: a quantitative tool of pharmacological research   Pages (1337-1338)
Qing-shan Zheng, Lu-jin Li

Review

Clinical pharmacology considerations in biologics development   Pages (1339-1347)
Liang Zhao, Tian-hua Ren, Diane D Wang

Original Article

Comparative pharmacokinetics of cefuroxime lysine after single intravenous, intraperitoneal, and intramuscular administration to rats   Pages (1348-1352)
Long-shan Zhao, Ran Yin, Bin-bin Wei, Qing Li, Zhen-yuan Jiang, Xiao-hui Chen, Kai-shun Bi
A phase I study on pharmacokinetics and pharmacodynamics of higenamine in healthy Chinese subjects   Pages (1353-1358)
Sheng Feng, Ji Jiang, Pei Hu, Jian-yan Zhang, Tao Liu, Qian Zhao, Bi-lu Li
Simulation of the pharmacokinetics of bisoprolol in healthy adults and patients with impaired renal function using whole-body physiologically based pharmacokinetic modeling   Pages (1359-1371)
Guo-fu Li, Kun Wang, Rui Chen, Hao-ru Zhao, Jin Yang, Qing-shan Zheng
Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of diclofenac in normal and Freund's complete adjuvant-induced arthritic rats   Pages (1372-1378)
Jing Zhang, Pei Li, Hai-fang Guo, Li Liu, Xiao-dong Liu
Pharmacokinetic/pharmacodynamic studies on exenatide in diabetic rats   Pages (1379-1386)
Xin-gang Li, Liang Li, Xuan Zhou, Ye Chen, Yu-peng Ren, Tian-yan Zhou, Wei Lu
Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of bivalirudin in young healthy Chinese volunteers   Pages (1387-1394)
Dong-mei Zhang, Kun Wang, Xia Zhao, Yun-fei Li, Qing-shan Zheng, Zi-ning Wang, Yi-min Cui
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of single and multiple doses of prasugrel in healthy native Chinese subjects   Pages (1395-1400)
Yi-min Cui, Zi-ning Wang, Xiao-wen Chen, Hui-lin Zhang, Xia Zhao, Ying Zhou
Population pharmacokinetics of modafinil acid and estimation of the metabolic conversion of modafinil into modafinil acid in 5 major ethnic groups of China   Pages (1401-1408)
Ke-hua Wu, Tao Guo, Chen-hui Deng, Zheng Guan, Liang Li, Tian-yan Zhou, Wei Lu
Population pharmacokinetics of clozapine and its primary metabolite norclozapine in Chinese patients with schizophrenia   Pages (1409-1416)
Li-jun Li, De-wei Shang, Wen-biao Li, Wei Guo, Xi-pei Wang, Yu-peng Ren, An-ning Li, Pei-xin Fu, Shuang-min Ji, Wei Lu, Chuan-yue Wang
Population pharmacokinetics of lamotrigine in Chinese children with epilepsy   Pages (1417-1423)
Da-ke He, Li Wang, Jiong Qin, Shen Zhang, Wei Lu, Ling Li, Jian-ming Zhang, Wei-qun Bao, Xiao-qing Song, Hai-tao Liu
Dose findings of antofloxacin hydrochloride for treating bacterial infections in an early clinical trial using PK-PD parameters in healthy volunteers   Pages (1424-1430)
Yun-fei Li, Kun Wang, Fang Yin, Ying-chun He, Ji-han Huang, Qing-shan Zheng
The effect of poor compliance on the pharmacokinetics of carbamazepine and its epoxide metabolite using Monte Carlo simulation   Pages (1431-1440)
Jun-jie Ding, Yun-jian Zhang, Zheng Jiao, Yi Wang