Vol 28, No 2 (February 2007): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Role of PI3-K/Akt pathway and its effect on glial cell line-derived neurotrophic factor in midbrain dopamine cells   Pages (166-172)
Hong-jun Wang, Jun-ping Cao, Jing-kao Yu, Dian-shuai Gao
Activation of PI3-K/Akt pathway for thermal preconditioning to protect cultured cerebellar granule neurons against low potassium-induced apoptosis   Pages (173-179)
Lin Cao, De-xiong Cao, Xing-wen Su, Li-jun Chen, Ai-lin Liu, Wei-jian Jian, Yu-ping Wu, Peng-xin Qiu, Guang-mei Yan
VGluT1- and GAD-immunoreactive terminals in synaptic contact with PAGimmunopositive neurons in principal sensory trigeminal nucleus of rat   Pages (180-184)
Yu-lin Dong, Fu-xing Zhang, You-wang Pang, Jin-lian Li
G protein-coupled inwardly rectifying potassium channels in dorsal root ganglion neurons   Pages (185-190)
Xiao-fei Gao, Hai-lin Zhang, Zhen-dong You, Chang-lin Lu, Cheng He
EGCG inhibits cardiomyocyte apoptosis in pressure overload-induced cardiac hypertrophy and protects cardiomyocytes from oxidative stress in rats   Pages (191-201)
Rui Sheng, Zhen-lun Gu, Mei-lin Xie, Wen-xuan Zhou, Ci-yi Guo
Improvement of chronic heart failure by dexamethasone is not associated with downregulation of leptin in rats   Pages (202-210)
Qin-gui Xia, Tao Na, Yi-min Guo, Yun-tian Bi, Hai-yan Zhang, De-zai Dai
The susceptibility of ventricular arrhythmia to aconitine in conscious Lyon hypertensive rats   Pages (211-215)
Min Li, Jin Wang, He-hui Xie, Fu-ming Shen, Ding-feng Su
Urotensin II inhibits carotid sinus baroreflex in anesthetized male rats   Pages (216-220)
Yu-ming Wu, Hong-mei Xue, Lin Xiao, Rui-rong He
Resistin-binding peptide antagonizes role of resistin on white adipose tissue   Pages (221-226)
Nan Gu, Shu-ping Han, Li Fei, Xiao-qin Pan, Mei Guo, Rong-hua Chen, Xi-rong Guo
Early lung injury contributes to lung fibrosis via AT1 receptor in rats   Pages (227-237)
Fang-ping Chen, Li-kun Gong, Ling Zhang, Hui Wang, Xin-ming Qi, Xiong-fei Wu, Ying Xiao, Yan Cai, Lin-lin Liu, Xiang-hong Li, Jin Ren
Effect of genistein on mouse blastocyst development in vitro   Pages (238-245)
Wen-hsiung Chan, Hsiang-yu Lu, Nion-heng Shiao
Angiotensin II receptor blocker provides pancreatic β-cell protection independent of blood pressure lowering in diabetic db/db mice   Pages (246-257)
Jia-qing Shao, Noseki Iwashita, Hong Du, Yang-tian Wang, Yan-yan Wang, Ming Zhao, Jian Wang, Hirotaka Watada, Ryuzo Kawamori
Modulation of inflammation-related genes of polysaccharides fractionated from mycelia of medicinal basidiomycete Antrodia camphorata   Pages (258-267)
Yen-ying Wu, Chin-chu Chen, Charng-cherng Chyau, Sin-yi Chung, Yi-wen Liu
Pharmacokinetic characteristics of L-valyl-ara-C and its implication on the oral delivery of ara-C   Pages (268-272)
Eun-pa Cheon, Hyo-kyung Han
Drug brain distribution following intranasal administration of Huperzine A in situ gel in rats   Pages (273-278)
Yan Zhao, Peng Yue, Tao Tao, Qing-hua Chen
Allelic distributions of CYP2D6 gene copy number variation in the Eastern Han Chinese population   Pages (279-286)
Hai-hui Sheng, Ai-ping Zeng, Wen-xiang Zhu, Ren-fang Zhu, Hong-mei Li, Zhi-dong Zhu, Ying Qin, Wei Jin, Yan Liu, Yun-lan Du, Jian Sun, Hua-sheng Xiao
Association between SNP and haplotypes in PPARGC1 and adiponectin genes and bone mineral density in Chinese nuclear families   Pages (287-295)
Zhen-lin Zhang, Jin-wei He, Yue-juan Qin, Yun-qiu Hu, Miao Li, Yu-juan Liu, Hao Zhang, Wei-wei Hu
Influence of silybin on biophysical properties of phospholipid bilayers   Pages (296-306)
Olga Wesołowska, Barbara Łania-Pietrzak, Micha Kuzdzał, Kamila Stanczak, Daniela Mosiadz, Piotr Dobryszycki, Andrzej Ozyhar, Małgorzata Komorowska, Andrzej B Hendrich, Krystyna Michalak
3D-QSAR study of 20 (S)-camptothecin analogs   Pages (307-314)
Ai-jun Lu, Zhen-shan Zhang, Ming-yue Zheng, Han-jun Zou, Xiao-min Luo, Hua-liang Jiang