Vol 26, No 12 (December 2005): Acta Pharmacologica Sinica

Reviews

Molecular mechanisms regulating expression and function of transcription regulator "inhibitor of differentiation 3"   Pages (1409-1420)
Robert Wai-sui Lim, Jin-mei Wu
Molecular mechanism and regulation of autophagy   Pages (1421-1434)
Ya-ping Yang, Zhong-qin Liang, Zhen-lun Gu, Zheng-hong Qin
Two ligands for a GPCR, proton vs lysolipid   Pages (1435-1441)
Dong-soon Im

Original Articles

Differential sensitivity of GABAergic and glycinergic inputs to orexin-A in preganglionic cardiac vagal neurons of newborn rats   Pages (1442-1447)
Ji-jiang Wang, Yong-hua Chen, Ke-yong Li, Feng-yan Sun
Histamine ameliorates spatial memory deficits induced by MK-801 infusion into ventral hippocampus as evaluated by radial maze task in rats   Pages (1448-1453)
Li-sha Xu, Li-xia Yang, Wei-wei Hu, Xiao Yu, Li Ma, Lu-ying Liu, Er-qing Wei, Zhong Chen
Neuroprotective effects of scutellarin on rat neuronal damage induced by cerebral ischemia/reperfusion   Pages (1454-1459)
Xia-min Hu, Mi-mei Zhou, Xian-min Hu, Fan-dian Zeng
C16, a novel advanced glycation endproduct breaker, restores cardiovascular dysfunction in experimental diabetic rats   Pages (1460-1466)
Gang Cheng, Li-li Wang, Wen-sheng Qu, Long Long, Hao Cui, Hong-ying Liu, Ying-lin Cao, Song Li
One-oligonucleotide method for constructing vectors for RNA interference   Pages (1467-1473)
Carlos Fabian Flores-jasso, Ines Velazquez-quesada, Carlos Landa-solis, Andres A Gutierrez, Luis Vaca
Enzymological characterization of FIIa, a fibrinolytic enzyme from Agkistrodon acutus venom   Pages (1474-1478)
Xiu-xia Liang, Ying-na Zhou, Jia-shu Chen, Peng-xin Qiu, Hui-zhen Chen, Huan-huan Sun, Yu-ping Wu, Guang-mei Yan
Preparation and development of equine hyperimmune globulin F(ab')2 against severe acute respiratory syndrome coronavirus   Pages (1479-1484)
Jai-hai Lu, Zhong-min Guo, Wen-yu Han, Guo-ling Wang, Ding-mei Zhang, Yi-fei Wang, Sheng-yun Sun, Qin-he Yang, Huan-ying Zheng, Bing L Wong, Nan-shan Zhong
Binding of PLCdelta1PH-GFP to PtdIns(4,5)P2 prevents inhibition of phospholipase C-mediated hydrolysis of PtdIns(4,5)P2 by neomycin   Pages (1485-1491)
Chuan Wang, Xiao-na Du, Qing-zhong Jia, Hai-lin Zhang
Inhibitory effect of acetamide-45 on airway inflammation and phosphodiesterase 4 in allergic rats   Pages (1492-1496)
Kai Wang, Hua-hao Shen, Jun-chun Chen, Zhong Chen
Effect of cholecystokinin octapeptide on diacylglycerol-PKC signaling pathway in rat pulmonary interstitial macrophages stimulated by lipopolysaccharide   Pages (1497-1504)
Shun-jiang Xu, Wei-juan Gao, Bin Cong, Chun-ling Ma, Shu-jin Li, Yi-ling Ling, Zhen-yong Gu, Yu-xia Yao
Evaluation of 2 celecoxib derivatives: analgesic effect and selectivity to cyclooxygenase-2/1   Pages (1505-1511)
Zhi-hong Lu, Xiao-yun Xiong, Bang-le Zhang, Guo-cheng Lin, Yu-xiang Shi, Zhen-guo Liu, Jing-ru Meng, Yu-mei Zhou, Qi-bing Mei
Body distribution and in situ evading of phagocytic uptake by macrophages of long-circulating poly (ethylene glycol) cyanoacrylate-co-n-hexadecyl cyanoacrylate nanoparticles   Pages (1512-1518)
Min Huang, Wei Wu, Jun Qian, Dan-jing Wan, Xiu-li Wei, Jian-hua Zhu
Identification of some benproperine metabolites in humans and investigation of their antitussive effect   Pages (1519-1526)
Yan Li, Da-fang Zhong, Si-wei Chen, Isamu Maeba
Stereoselectivity in metabolic 3-reduction of tibolone in healthy Chinese female volunteers   Pages (1527-1530)
Ming Zuo, Ming-jie Gao, Zhen Liu, Lei Cai, Geng-li Duan

Keyword Index

Keyword Index   Pages (1531-1534)
No Author

Author Index

Author Index   Pages (1535-1538)
No Author

Acknowledgement

Acknowledgement   Pages (1539-1540)
No Author