Vol 28, No 7 (July 2007): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Cardiac sympathetic nerve terminal function in congestive heart failure   Pages (921–927)
Chang-seng Liang
Synaptic plasticity, AMPA-R trafficking, and Ras-MAPK signaling   Pages (928–936)
Yun Gu, Ruth L Stornetta
Ryanodine receptors as pharmacological targets for heart disease   Pages (937–944)
Marco Santonastasi, Xander H T Wehrens

Original Article

Cysteinyl leukotriene receptor 1 partially mediates brain cryoinjury in mice   Pages (945–952)
Qian Ding, San-hua Fang, Yu Zhou, Li-hui Zhang, Wei-ping Zhang, Zhong Chen, Er-qing Wei
Effects of (-)-stepholidine on NMDA receptors: comparison with haloperidol and clozapine   Pages (953–958)
Wei-hua Gu, Shen Yang, Wei-xing Shi, Xue-chu Zhen, Guo-zhang Jin
Evaluation of hepatitis B virus replication and proteomic analysis of HepG2.2.15 cell line after cyclosporine A treatment   Pages (975–984)
Hai-yang Xie, Wei-liang Xia, Chun-chao Zhang, Li-ming Wu, Hao-feng Ji, Yu Cheng, Shu-sen Zheng
Verapamil blocks HERG channel by the helix residue Y652 and F656 in the S6 transmembrane domain   Pages (959–967)
Jing-jing Duan, Ji-hua Ma, Pei-hua Zhang, Xian-pei Wang, An-rou Zou, Dan-na Tu
Receptor subtype involved in α1-adrenergic receptor-mediated Ca2+ signaling in cardiomyocytes   Pages (968–974)
Da-li Luo, Jian Gao, Lin-lin Fan, Yu Tang, You-yi Zhang, Qi-de Han
Expression of vascular endothelial growth factor in cultured human dental follicle cells and its biological roles   Pages (985–993)
Xue-peng Chen, Hong Qian, June-jie Wu, Xian-wei Ma, Ze-xu Gu, Hai-yan Sun, Yin-zhong Duan, Zuo-lin Jin
Detection and analysis of bovine foamy virus infection by an indicator cell line   Pages (994–1000)
Zhe Ma, Wen-tao Qiao, Cheng-hao Xuan, Jin-hui Xie, Qi-min Chen, Yun-qi Geng
Protective effects of heat shock protein70 induced by geranyl- geranylacetone in atrophic gastritis in rats   Pages (1001–1006)
Wei-li Liu, Shu-jie Chen, Yan Chen, Lei-min Sun, Wei Zhang, Ya-min Zeng, Tian-hua Zhou, Jian-min Si
Molecular mechanisms of polypeptide from Chlamys farreri protecting HaCaT cells from apoptosis induced by UVA plus UVB   Pages (1007–1014)
Ming-qing Gao, Shen-bo Guo, Xue-hong Chen, Wei Du, Chun-bo Wang
Effect of Porphyromonas gingivalis PrtC on cytokine expression in ECV304 endothelial cells and its level in subgingival plaques from patients with chronic periodontitis   Pages (1015–1023)
Yan-min Wu, Li-li Chen, Jie Yan, Chun-yan Zhuang, Zhi-yuan Gu
Non-cytolytic antigen clearance in DNA-vaccinated mice with electroporation   Pages (1024–1030)
Jin-liang Peng, Yong-gang Zhao, Jun-hua Mai, Wen-ka Pang, Wei Guo, Guang-ming Chen, Guo-yu Mo, Guirong Rao, Yu-hong Xu
Small interfering RNA of cyclooxygenase-2 induces growth inhibition and apoptosis independently of Bcl-2 in human myeloma RPMI8226 cells   Pages (1031–1036)
Qiu-bai Li, Zhi-chao Chen, Yong You, Ping Zou
Requirement of reactive oxygen species generation in apoptosis of leukemia cells induced by 2-methoxyestradiol   Pages (1037–1044)
Miao-rong She, Jing-gao Li, Kun-yuan Guo, Wei Lin, Xin Du, Xin-qing Niu
Dihydroartemisinin is an inhibitor of ovarian cancer cell growth   Pages (1045–1056)
Yang Jiao, Chun-min Ge, Qing-hui Meng, Jian-ping Cao, Jian Tong, Sai-jun Fan
P53-mediated cell cycle arrest and apoptosis through a caspase-3-independent, but caspase-9-dependent pathway in oridonin-treated MCF-7 human breast cancer cells   Pages (1057–1066)
Qiao Cui, Jing-hua Yu, Jin-nan Wu, Shin-ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Mutsuhiko Minami, Takashi Ikejima
Biotransformation of metoprolol by the fungus Cunninghamella blakesleeana   Pages (1067–1074)
Bin Ma, Hai-hua Huang, Xiao-yan Chen, Yu-ming Sun, Li-hong Lin, Da-fang Zhong
Support vector machine for SAR/QSAR of phenethyl-amines   Pages (1075–1086)
Bing Niu, Wen-cong Lu, Shan-sheng Yang, Yu-dong Cai, Guo-zheng Li