Vol 28, No 7 (July 2007): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Cysteinyl leukotriene receptor 1 partially mediates brain cryoinjury in mice Pages:945–952
Qian Ding, San-hua Fang, Yu Zhou, Li-hui Zhang, Wei-ping Zhang, Zhong Chen, Er-qing Wei
Effects of (-)-stepholidine on NMDA receptors: comparison with haloperidol and clozapine Pages:953–958
Wei-hua Gu, Shen Yang, Wei-xing Shi, Xue-chu Zhen, Guo-zhang Jin
Evaluation of hepatitis B virus replication and proteomic analysis of HepG2.2.15 cell line after cyclosporine A treatment Pages:975–984
Hai-yang Xie, Wei-liang Xia, Chun-chao Zhang, Li-ming Wu, Hao-feng Ji, Yu Cheng, Shu-sen Zheng
Verapamil blocks HERG channel by the helix residue Y652 and F656 in the S6 transmembrane domain Pages:959–967
Jing-jing Duan, Ji-hua Ma, Pei-hua Zhang, Xian-pei Wang, An-rou Zou, Dan-na Tu
Receptor subtype involved in α1-adrenergic receptor-mediated Ca2+ signaling in cardiomyocytes Pages:968–974
Da-li Luo, Jian Gao, Lin-lin Fan, Yu Tang, You-yi Zhang, Qi-de Han
Expression of vascular endothelial growth factor in cultured human dental follicle cells and its biological roles Pages:985–993
Xue-peng Chen, Hong Qian, June-jie Wu, Xian-wei Ma, Ze-xu Gu, Hai-yan Sun, Yin-zhong Duan, Zuo-lin Jin
Detection and analysis of bovine foamy virus infection by an indicator cell line Pages:994–1000
Zhe Ma, Wen-tao Qiao, Cheng-hao Xuan, Jin-hui Xie, Qi-min Chen, Yun-qi Geng
Protective effects of heat shock protein70 induced by geranyl- geranylacetone in atrophic gastritis in rats Pages:1001–1006
Wei-li Liu, Shu-jie Chen, Yan Chen, Lei-min Sun, Wei Zhang, Ya-min Zeng, Tian-hua Zhou, Jian-min Si
Molecular mechanisms of polypeptide from Chlamys farreri protecting HaCaT cells from apoptosis induced by UVA plus UVB Pages:1007–1014
Ming-qing Gao, Shen-bo Guo, Xue-hong Chen, Wei Du, Chun-bo Wang
Effect of Porphyromonas gingivalis PrtC on cytokine expression in ECV304 endothelial cells and its level in subgingival plaques from patients with chronic periodontitis Pages:1015–1023
Yan-min Wu, Li-li Chen, Jie Yan, Chun-yan Zhuang, Zhi-yuan Gu
Non-cytolytic antigen clearance in DNA-vaccinated mice with electroporation Pages:1024–1030
Jin-liang Peng, Yong-gang Zhao, Jun-hua Mai, Wen-ka Pang, Wei Guo, Guang-ming Chen, Guo-yu Mo, Guirong Rao, Yu-hong Xu
Small interfering RNA of cyclooxygenase-2 induces growth inhibition and apoptosis independently of Bcl-2 in human myeloma RPMI8226 cells Pages:1031–1036
Qiu-bai Li, Zhi-chao Chen, Yong You, Ping Zou
Requirement of reactive oxygen species generation in apoptosis of leukemia cells induced by 2-methoxyestradiol Pages:1037–1044
Miao-rong She, Jing-gao Li, Kun-yuan Guo, Wei Lin, Xin Du, Xin-qing Niu
Dihydroartemisinin is an inhibitor of ovarian cancer cell growth Pages:1045–1056
Yang Jiao, Chun-min Ge, Qing-hui Meng, Jian-ping Cao, Jian Tong, Sai-jun Fan
P53-mediated cell cycle arrest and apoptosis through a caspase-3-independent, but caspase-9-dependent pathway in oridonin-treated MCF-7 human breast cancer cells Pages:1057–1066
Qiao Cui, Jing-hua Yu, Jin-nan Wu, Shin-ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Mutsuhiko Minami, Takashi Ikejima
Biotransformation of metoprolol by the fungus Cunninghamella blakesleeana Pages:1067–1074
Bin Ma, Hai-hua Huang, Xiao-yan Chen, Yu-ming Sun, Li-hong Lin, Da-fang Zhong
Support vector machine for SAR/QSAR of phenethyl-amines Pages:1075–1086
Bing Niu, Wen-cong Lu, Shan-sheng Yang, Yu-dong Cai, Guo-zheng Li