Vol 27, No 5 (May 2006): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Cardioprotective effects of ghrelin and des-octanoyl ghrelin on myocardial injury induced by isoproterenol in rats   Pages (527–535)
Lian Li, Li-ke Zhang, Yong-zheng Pang, Chun-shui Pan, Yong-fen Qi, Li Chen, Xian Wang, Chao-shu Tang, Jing Zhang
Paradoxical effects of ginkgolide B on cardiomyocyte contractile function in normal and high-glucose environments   Pages (536–542)
Jihye Kim, Qun Li, Cindy X Fang, Jun Ren
Increased RhoA translocation in aorta of diabetic rats   Pages (543–548)
Jiping Tang, Ikuyo Kusaka, Amber R Massey, Shadon Rollins, John H Zhang
Prostaglandin A1 inhibits increases in intracellular calcium concentration, TXA2 production and platelet activation   Pages (549–554)
Yi Zhu, Zhen-lun Gu, Zhong-qin Liang, Hui-lin Zhang, Zheng-hong Qin
Induction of collateral artery growth and improvement of post-infarct heart function by hepatocyte growth factor gene transfer   Pages (555–560)
Wei Wang, Zhi-jian Yang, Dong-chao Ma, Lian-sheng Wang, Shun-lin Xu, You-rong Zhang, Ke-jiang Cao, Fu-min Zhang, Wen-zhu Ma
Antisense oligonucleotides-induced local blockade of T-bet expression leads to airway inflammation in rats   Pages (561–567)
Gang Wang, Chun-tao Liu, Zeng-li Wang, Li-li Jiang, Cun-liang Yan, Feng-min Luo
Proteomic analysis of differential protein expression in early process of pancreatic regeneration in pancreatectomized rats   Pages (568–578)
Ming Yang, Wei Liu, Chun-you Wang, Tao Liu, Feng Zhou, Jing Tao, Yang Wang, Ming-tao Li
Changes in angiopoietin expression in glomeruli involved in glomerulosclerosis in rats with daunorubicin-induced nephrosis   Pages (579–587)
Yuan-hang Lu, An-guo Deng, Ning Li, Ming-na Song, Xiao Yang, Jian-she Liu
Role of 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 in differentiation of 3T3-L1 cells and in rats with diet-induced obesity   Pages (588–596)
Yun Liu, Wen-lan Sun, Yan Sun, Gang Hu, Guo-xian Ding
Synthesis and anti-diabetic activity of (RS)-2-ethoxy-3-{4-[2-(4-trifluoro-8methanesulfonyloxy-phenyl)-ethoxy]-phenyl}-propionic acid   Pages (597–602)
Zhe-feng Cai, Quan Liu, Ping-ping Li, Zong-ru Guo, Zhu-fang Shen
Sulfasalazine prevents apoptosis in spermatogenic cells after experimental testicular torsion/detorsion   Pages (603–608)
Yu-gang Zhao, Xin-min Zheng, Ji Zhou, Xiao-li Liu, Xue-min Hu, De-hong Chen, Xue-jun Zhang, Xiao-wei Men, Hong-bo Shi, Zhi-yun Yu
Effects of adenoviral gene transfer of mutated IkappaBalpha, a novel inhibitor of NF-kappaB, on human monocyte-derived dendritic cells   Pages (609–616)
Lin-fu Zhou, Ming-shun Zhang, Kai-sheng Yin, Yong Ji, Wei-ping Xie, Xue-fan Cui, Xiao-hui Ji
Engagement of PSGL-1 enhances bold beta2-integrin-involved adhesion of neutrophils to recombinant ICAM-1   Pages (617–622)
Xiao-guang Wang, Yan-ping Cheng, Xue-qing Ba
Biosynthesis of imipramine glucuronide and characterization of imipramine glucuronidation catalyzed by recombinant UGT1A4   Pages (623–628)
Ming-rong Qian, Su Zeng
Influence of age and sex on pharmacodynamics of propofol in neurosurgical patients: model development   Pages (629–634)
Yu-hong Li, Fu-sheng Wu, Jian-guo Xu
Metabolism and effect of para-toluene-sulfonamide on rat liver microsomal cytochrome P450 from in vivo and in vitro studies   Pages (635–640)
Jiang-quan Zhou, Zhi-qiang Tang, Jin-nan Zhang, Jing-cheng Tang