Vol 26, No 7 (July 2005): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Plastins: versatile modulators of actin organization in (patho)physiological cellular processes   Pages (769-779)
Veerle Delanote, Joël Vandekerckhove, Jan Gettemans
Dissecting role of regulatory factors in NF-kappaB pathway with siRNA   Pages (780-788)
Jun Guo, Yu-cai Fu, Carlos R. Becerra

Original Article

Activation of ERK/CREB pathway in spinal cord contributes to chronic constrictive injury-induced neuropathic pain in rats   Pages (789-798)
Xue-song Song, Jun-li Cao, Yan-bing Xu, Jian-hua He, Li-cai Zhang, Yin-ming Zeng
6-Hydroxydopamine-induced glutathione alteration occurs via glutathione enzyme system in primary cultured astrocytes   Pages (799-805)
Ji Zhang, Jun Hu, Jian-hua Ding, Hong-hong Yao, Gang Hu
Phosphorylated heat shock protein 27 is involved in enhanced heart tolerance to ischemia in short-term type 1 diabetic rats   Pages (806-812)
Hong Chen, Xing-jun Wu, Xi-yuan Lu, Liang Zhu, Li-ping Wang, Huang-tian Yang, Hong-zhuan Chen, Wenjun Yuan
Isoflurane preconditioning protects against ischemia-reperfusion injury partly by attenuating cytochrome c release from subsarcolemmal mitochondria in isolated rat hearts   Pages (813-820)
Li-ping Qian, Shan-shan Zhu, Jun-li Cao, Yin-ming Zeng
Taurine inhibits ischemia/reperfusion-induced compartment syndrome in rabbits   Pages (821-827)
Ji-xian Wang, Li Yan, Li-ke Zhang, Jing Zhao, Yong-zheng Pang, Chao-shu Tang, Jing Zhang
Effect of hydrogen peroxide on persistent sodium current in guinea pig ventricular myocytes   Pages (828-834)
Ji-hua Ma, An-tao Luo, Pei-hua Zhang
Expression of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in brain of atherosclerotic rats and effects of Ginkgo biloba extract   Pages (835-839)
Ya-bin Jiao, Yao-cheng Rui, Tie-jun Li, Peng-yuan Yang, Yan Qiu
Genistein inhibits carotid sinus baroreceptor activity in anesthetized male rats   Pages (840-844)
Hui-juan Ma, Yi-xian Liu, Fu-wei Wang, Li-xuan Wang, Rui-rong He, Yu-ming Wu
Similar effects on rat renal mesangial cells by expressing different fragments of adrenomedullin gene in vitro   Pages (845-850)
Shao-wei Chen, Xiao-fang Wang, Ying Shao, Hong Xue, Li Zhou, Tai Yao, Li-min Lu
Ischemic preconditioning protects post-ischemic renal function in anesthetized dogs: role of adenosine and adenine nucleotide   Pages (851-859)
Fan-zhu Li, Shoji Kimura, Akira Nishiyama, Matlubur Rahman, Guo-xing Zhang, Youichi Abe
Interaction effects between estrogen receptor alpha and vitamin D receptor genes on age at menarche in Chinese women   Pages (860-864)
Hong Xu, Ji-rong Long, Miao-xin Li, Hong-wen Deng
Design, synthesis, and anti-inflammatory evaluation of a series of novel amino acid-binding 1,5-diarylpyrazole derivatives   Pages (865-872)
Ming-hui Li, Lin-lin Yin, Mao-jun Cai, Wei-yu Zhang, Yue Huang, Xin Wang, Xing-zu Zhu, Jing-kang Shen
Regulating expressions of cyclin D1, pRb, and anti-cancer effects of deguelin on human Burkitt's lymphoma Daudi cells in vitro   Pages (873-880)
Hong-li Liu, Yan Chen, Guo-hui Cui, Qiu-ling Wu, Jing He
GLB prevents tumor metastasis of Lewis lung carcinoma by inhibiting tumor adhesion actions   Pages (881-886)
Yan Pan, Qian-liu Song, Yan-hua Lin, Ning Lu, He-ming Yu, Xue-jun Li
Tetramethylpyrazine protected photoreceptor cells of rats by modulating nuclear translocation of NF-kappaB   Pages (887-892)
Jin-nan Yang, Jin-mao Chen, Lin Luo, Shao-chun Lin, Dai Li, Shi-xing Hu
Phase II metabolites of etofesalamide in filamentous fungi   Pages (893-896)
Hai-hua Huang, Gui-lei Ma, Yu-ming Sun, Qiang Li, Da-fang Zhong