previous issue      Vol 38   Issue 2 (2017)      next issue   

 

Review

Advances in the study of berberine and its derivatives: a focus on anti-inflammatory and anti-tumor effects in the digestive system [P 157-167]
Kun ZOU, Zhao LI, Yong ZHANG, Hao-yue ZHANG, Bo LI, Wei-liang ZHU, Ji-ye SHI, Qi JIA, Yi-ming LI 
[ Abstract ][ Full text ] Open


Original Article

Neuropharmacology

SIRT1 plays a neuroprotective role in traumatic brain injury in rats via inhibiting the p38 MAPK pathway [P 168-181]
Hong YANG, Zheng-tao GU, Li LI, Mac MAEGELE, Bi-ying ZHOU, Feng LI, Ming ZHAO, Ke-sen ZHAO
[ Abstract ][ Full text ]


Cardiovascular Pharmacology 

Resveratrol rescues hyperglycemia-induced endothelial dysfunction via activation of Akt [P 182-191]
Jin-yi LI, Wei-qiang HUANG, Rong-hui TU, Guo-qiang ZHONG, Bei-bei LUO, Yan HE
[ Abstract ][ Full text ]


Immunopharmacology

Ginsenoside Rb2 enhances the anti-inflammatory effect of ω-3 fatty acid in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages by upregulating GPR120 expression [P 192-200]
Qi HUANG, Ting WANG, He-yao WANG
[ Abstract ][ Full text ]

Betulin from Hedyotis hedyotidea ameliorates concanavalin A-induced and T cell-mediated autoimmune hepatitis in mice [P 201-210]
Yong-qin ZHOU, Xiu-fang WENG, Rui DOU, Xiao-sheng TAN, Tian-tian ZHANG, Jin-bo FANG, Xiong-wen WU
[ Abstract ][ Full text ]

Polydatin ameliorates Staphylococcus aureus-induced mastitis in mice via inhibiting TLR2-mediated activation of the p38 MAPK/NF-κB pathway [P 211-222]
Kang-feng JIANG, Gan ZHAO, Gan-zhen DENG, Hai-chong WU, Nan-nan YIN, Xiu-ying CHEN, Chang-wei QIU, Xiu-li PENG
[ Abstract ][ Full text ]


Chemotherapy

Dose-biomarker-response modeling of the anticancer effect of ethaselen in a human non-small cell lung cancer xenograft mouse model [P 223-232]
Suo-fu YE, Jian LI, Shuang-min JI, Hui-hui ZENG, Wei LU
[ Abstract ][ Full text ]

Efficacy of afatinib, an irreversible ErbB family blocker, in the treatment of intracerebral metastases of non-small cell lung cancer in mice [P 233-240]
Shi-rong ZHANG, Lu-cheng ZHU, Yan-ping JIANG, Jing ZHANG, Ru-jun XU, Ya-si XU, Bing XIA, Sheng-lin MA
[ Abstract ][ Full text ]

Sulforaphane suppresses EMT and metastasis in human lung cancer through miR-616-5p-mediated GSK3β/β-catenin signaling pathways [P 241-251]
Da-xuan WANG, Yu-jiao ZOU, Xi-bin ZHUANG, Shu-xing CHEN, Yong LIN, Wen-lan LI, Jun-jin LIN, Zhi-qiang LIN
[ Abstract ][ Full text ]

Oblongifolin C and guttiferone K extracted from Garcinia yunnanensis fruit synergi­stically induce apoptosis in human colorectal cancer cells in vitro [P 252-251]
Hui LI, Xiao-xiao MENG, Li ZHANG, Bao-jun ZHANG, Xin-yu LIU, Wen-wei FU, Hong-sheng TAN, Yuan-zhi LAO, Hong-xi XU 
[ Abstract ][ Full text ]

Shenmai injection enhances the cytotoxicity of chemotherapeutic drugs against colorectal cancers via improving their subcellular distribution [P 264-276]
Wen-yue LIU, Jing-wei ZHANG, Xue-quan YAO, Chao JIANG, Ji-chao HE, Pin NI, Jia-li LIU, Qian-ying CHEN, Qing-ran LI, Xiao-jie ZANG, Lan YAO, Ya-zhong LIU, Mu-lan WANG, Pei-qiang SHEN, Guang-ji WANG, Fang ZHOU 
[ Abstract ][ Full text ]

Crosstalk of ROS/RNS and autophagy in silibinin-induced apoptosis of MCF-7 human breast cancer cells in vitro [P 277-289]
Nan ZHENG, Lu LIU, Wei-wei LIU, Fei LI, Toshihiko HAYASHI, Shin-ichi TASHIRO, Satoshi ONODERA, Takashi IKEJIMA
[ Abstract ][ Full text ]


Pharmaceutics

Delivery of acetylthevetin B, an antitumor cardiac glycoside, using polymeric micelles for enhanced therapeutic efficacy against lung cancer cells [P 290-300]
Jing-jing ZHU, Xin-xin ZHANG, Yun-qiu MIAO, Shu-fang HE, Dan-mei TIAN, Xin-sheng YAO, Jin-shan TANG, Yong GAN
[ Abstract ][ Full text ]       

Top
 

Copyright©APS 2016
Add: 294 Tai-Yuan Road, Shanghai 200031, China
Phn: 86-21-5492-2821 Fax: 86-21-5492-2823
E-mail: aps@simm.ac.cn